Zgodnie z obowiązującymi na terenie Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniami Rektora: 23/2020 oraz 33/2020

  • Wszyscy pracownicy przebywający na terenie Politechniki Koszalińskiej zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos
  • Udział w zajęciach na terenie uczelni odbywa się za zgodą studenta na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym
  • W zajęciach dydaktycznych oraz przebywać na terenie uczelni mogą jedynie studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia praktyczne i tylko w trakcie ich realizacji lub przemieszczania się w związku z tymi zajęciami.
  • W zajęciach uczestniczyć mogą studenci niewykazujący objawów chorobowych wskazujących na zarażenie COVID-19 i w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub z osobami przebywającymi na kwarantannie, lub izolacji z racji możliwości zarażenia
  • Wszyscy studenci obowiązani są w trakcie zajęć i przerwach między nimi do noszenia maseczek ochronnych na nos i usta oraz rękawiczek jednorazowych.
  • . Pracownicy mają prawo wejść do obiektów i mieć dostęp do pomieszczeń zgodnie z wykazami upoważnień znajdującymi się na portierniach. Nie wymaga się odrębnych upoważnień wynikających z ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.
  • Pracownicy zobowiązani są przy wejściu do budynku poddać się pomiarowi temperatury ciała oraz dokonać dezynfekcji rąk. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury pracownik nie może wejść do obiektu, a pomiar zostaje powtórzony po ok. 0,5 h. Jeżeli podwyższona temperatura się utrzymuje, pracownik otrzymuje zalecenie poddania się badaniom lekarskim. Informację o przypadku pracownik dokonujący pomiaru przekazuje swoim przełożonym
  • Pracownicy mogą przebywać dla realizacji obowiązków służbowych na terenie budynków w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku zajęć dydaktycznych lub badań naukowych zaplanowanych w obiektach poza tymi godzinami Dział Administracyjno-Gospodarczy zapewni funkcjonowanie portierni w godzinach popołudniowych, jednak nie dłużej niż do godz. 21.30. Podstawą przedłużenia jest plan zajęć lub decyzja dziekana o konieczności prowadzenia badań.