Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki KoszalińskiejKierunek Geodezja i Kartografia - oferta dla kandydatów na studia

Kierunek Geodezja i Kartografia należy do dziedziny nauk technicznych, dyscyplina naukowa Inżynieria Lądowa i Transport. Oprócz Geodezji w skład dyscypliny ILiT wliczane są również Budownictwo i Transport.


Studia I stopnia - inżynierskie

Cele kształcenia na studiach I stopnia: 

 • zdobywanie wiedzy inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii, dotyczącej wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (pomiary geodezyjne naziemne i satelitarne, teledetekcyjne i fotogrametryczne, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, wykonywanie analiz przestrzennych z wykorzystaniem GIS, wykonywanie czynności w obszarze gospodarowania nieruchomościami – określanie i ewidencjonowanie stanu własności nieruchomości);
 • opanowanie umiejętności programowania oraz projektowania i zarządzania bazami danych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych
 • nabycie umiejętności prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, fotogrametrii oraz SIP, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań dotyczących geodezji, w tym także z zakresu geoinformatyki, 
 • przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w geodezji i kartografii oraz pracy zespołowej w geodezji i kartografii.
 • przygotowanie absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia,
 • prawo do ubiegania się o wybrane uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1846).  

gik4gik5

Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk: ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze wykonywania oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Potrafią określać i ewidencjonować stan prawny nieruchomości oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, w kontekście projektowania i rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, geoinformatyki,  fotogrametrii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych naziemnych i satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. 

Zatrudnienie: przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne i geoinformatyczne administracja oraz szkolnictwo – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Praktyki

W ramach realizacji programu studiów studenci odbywają ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe. Uczestniczą w warsztatach z wykorzystaniem najnowszych instrumentów i technologii pomiarowych.

gik3gik1

Studia II stopnia - magisterskie

Cele kształcenia na studiach II stopnia:

 • przekazanie wiedzy w zakresie analizy i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, jak też kierowania przedsięwzięciami w obszarze geodezji i kartografii;
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania istotnych zadań dotyczących sfery geodezji i kartografii;
 • przygotowanie absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w geodezji i kartografii na stanowiskach w wykonawstwie, projektowaniu, zarządzaniu i nadzorze, tak w pracy własnej jak i zespołowej;
 • nabycie umiejętności samodzielnego studiowania nowych problemów i ich rozwiązywania w pracy naukowo-badawczej.

Studenci pogłębiają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia, uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji, fotogrametrii, teledetekcji i systemów informacji o terenie. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu:

 • podstaw programowania w geodezji,
 • nowoczesnych technik pozyskiwania danych obrazowych i cyfrowego przetwarzania obrazów,
 • pozyskiwania i obróbki cyfrowych zdjęć lotniczych,
 • tworzenia numerycznych modeli wysokościowych (3D),
 • opracowania cyfrowych map tematycznych,
 • tworzenia geobaz i wykonywania analiz przestrzennych,
 • pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania ich wyników,
 • tworzenia numerycznych map zasadniczych,
 • metod obliczeń geodezyjnych,
 • satelitarnych i kosmicznych technik pomiarowych,
 • geodezji fizycznej i geodynamiki,
 • zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji inżynieryjnej,
 • geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • geodezyjnego opracowania projektów tras drogowych.

gik2gik6

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • Geodezji: przy pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeniach i podziałach nieruchomości, przy sporządzaniu map,
 • Kartografii: wykonując opracowania map numerycznych, tworząc geowizualizację.
 • Przedsiębiorstwach stosujących techniki geoinformatyczne, 
 • Firmach zajmujących się budownictwem, drogownictwem, infrastrukturą techniczną (np. wodociągi i kanalizacja): wykonując geodezyjne obsługi inwestycji (wytyczenie obiektu budowlanego, obsługa budowy, inwentaryzacja powykonawcza). 
 • Administracji samorządowej i państwowej: tworząc systemy informacji o terenie, zarządzając danymi przestrzennymi, wykonując czynności w ramach gospodarowania nieruchomościami (ewidencja gruntów i budynków).
 • Różnorodnych firmach związanych ze środowiskiem, leśnictwem, rolnictwem, budownictwem, architekturą, transportem, turystyką: przy tworzeniu numerycznych modeli terenu, wykonując analizy komponentów środowiska przyrodniczego, tworząc przestrzenne modele obiektów, miast, przy pozyskiwaniu danych geograficznych, tworząc cyfrowe bazy danych przestrzennych.
 • Przedsiębiorstwach związanych z obsługą rynku nieruchomości: zarządzając nieruchomościami, pośrednicząc w obrocie nieruchomościami  oraz wyceniając nieruchomości.

 gik900

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1246/geodezja-i-kartografia
 

darmowy liczniki

 Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich