FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA


FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia na kierunku Filologia (specjalność Filologia Angielska oraz Filologia Germańska) obejmują 2155 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 1265 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. Najważniejszymi celami kształcenia na kierunku Filologia jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy   jako tłumacz lub lektor języka obcego. Koncepcja kształcenia ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych, zorientowanych na praktyczne aspekty pracy w środowisku zawodowym.

Studia na kierunku Filologia przygotowują do wykonywania zawodu tłumacza lub lektora języka obcego, dlatego też absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku Filologia:

- włada językiem angielskim lub niemieckim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W sposób poprawny posługuje się tym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie,

- w zaawansowanym stopniu zna i rozumie najważniejsze teorie językowe oraz różnice i podobieństwa pomiędzy językiem kierunkowym i językiem polskim. Jest również zdolny do analizy różnego rodzaju tekstów pod względem językoznawczym, które może wykorzystać w działalności zawodowej,

- posiada wiedzę o literaturze, historii i kulturze krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych, niezbędną do zrozumienia specyfiki różnic kulturowych,

- ma wykształconą kompetencję lingwistyczną w zakresie drugiego języka obcego na poziomie B2. Języki obieralne to język hiszpański (kurs rozszerzony od podstaw do poziomu B2) lub język niemiecki,

- jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i sposobów efektywnego wykorzystania jej narzędzi w pracy zawodowej,

- po sześciu semestrach studiów absolwent Filologii Angielskiej lub Germańskiej posiada praktyczne umiejętności zdobyte podczas praktyki zawodowej.


SPECJALIZACJE:
- tłumacz
- lektor języka obcego


PRACA PO STUDIACH:
- biura i agencje tłumaczeń,
- przedsiębiorstwa wydawnicze,
- działy wsparcia językowego w firmach międzynarodowych,
- szkoły językowe,
- przedsiębiorstwa, w których prowadzone są kursy językowe,
- własna działalność gospodarcza związana z tłumaczeniami lub nauczeniem języków obcych.


Filologia Angielska / Germańska

Specjalizacja: tłumacz

Studia na kierunku Filologia (specjalność Filologia Angielska lub Filologia Germańska) o specjalizacji tłumaczeniowej to połączenie zalet klasycznej filologii z przygotowaniem do pracy tłumacza. Oprócz przedmiotów nakierowanych na kształcenie umiejętności językowych w programie studiów ujęte są kursy, podczas których student nabywa podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych / niemieckojęzycznych niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza.

Specjalizacja tłumaczeniowa oferuje szkolenie w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Dużą wagę przykłada się do tłumaczeń tekstów specjalistycznych i słownictwa specjalistycznego. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną dotyczącą technik tłumaczenia, ale większość zajęć poświęcona jest na praktyczne rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów i mowy.

Wśród nauczanych treści wyróżnić można aspekt ekwiwalencji w tłumaczeniu, różne stopnie przekładalności, przekładalne i nieprzekładalne aspekty kulturowe lub przekładalność idiomatyczności. Szczególną uwagę zwraca się na różnice strukturalne między językiem polskim i angielskim / niemieckim, aby przygotować studentów do tworzenia poprawnych tekstów w obydwu językach.

Studia przygotowują do pracy w biurach tłumaczeń oraz we wszystkich branżach, w których niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego / niemieckiego oraz umiejętności translatorskie. Specjalizacja tłumaczeniowa stanowi podstawę do kontynuacji na poziomie studiów magisterskich.


Filologia Angielska / Germańska

Specjalizacja: lektor języka obcego

Studia na kierunku Filologia Angielska lub Filologia Germańska ramach specjalizacji lektor języka obcego dają studentowi zaawansowaną wiedzę metodyczną oraz przygotowanie do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego. Student tej specjalizacji zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, pozwalającą na efektywną pracę jako lektor języka obcego. Potrafi stosować nowatorskie metody nauczania oraz wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w procesie dydaktycznym i samokształceniu. Umie dokonywać oceny własnych działań typowych dla pracy lektora i wyciągać z nich wnioski celem udoskonalania procesu dydaktycznego. Absolwent, który wybrał ścieżkę zawodową lektora języka obcego, jest przygotowany do praktycznego zastosowania swojej wiedzy i umiejętności w  środowisku zawodowym.


FILOLOGIA ANGIELSKA / STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) / STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W programie studiów przewidziano na studiach stacjonarnych 180 godzin, a na studiach niestacjonarnych 108 godzin zajęć z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (obejmującej wszystkie sprawności językowe i gramatykę), co gwarantuje znaczące podniesienie poziomu umiejętności językowych. Centralną częścią programu studiów jest szkolenie umiejętności tłumaczeniowych (Warsztat tłumacza, Tłumaczenie tekstów specjalistycznych, Tłumaczenie i edycja tekstów akademickich, Tłumaczenie biznesowe, Stylistyka języka polskiego), których poszukują pracodawcy z różnych branż. W trakcie studiów studenci zapoznają się również z tłumaczeniem wspomaganym maszynowo (praca z narzędziami CAT). Program uwzględnia też przedmioty ogólnofilologiczne (między innymi Literatura i kultura amerykańska/ brytyjska, Odmiany języka, Komunikacja interkulturowa). Program studiów obejmuje również naukę drugiego języka obcego.

PRACA PO STUDIACH:
- biura i agencje tłumaczeń,
- przedsiębiorstwa wydawnicze,
- działy wsparcia językowego w firmach międzynarodowych,
- własna działalność gospodarcza związana z tłumaczeniami