Do jego zadań należą:

1) Kierowanie administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmowanie decyzji dotyczących jej mienia i zobowiązań majątkowych w granicach zwykłego zarządu, w zakresie określonym przez statut Uczelni i Rektora;

2) Wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych;

3) Podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, pomnażanie i należyte wykorzystanie majątku Uczelni;

4) Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem składnikami majątkowymi Uczelni, wykorzystywaniem ich i ochroną;

5) Prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni; 

6) Nadzór nad przygotowywaniem projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni;

7) Przedstawianie Rektorowi, Senatowi i Radzie Uczelni sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz corocznego sprawozdania finansowego;

8) Inicjowanie i realizacja działań mających na celu: utrzymanie sprawności eksploatacyjnej obiektów Politechniki Koszalińskiej, remontowanie, modernizację oraz rozbudowę obiektów Uczelni;

9) Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji;

10) Wyposażanie jednostek organizacyjnych Uczelni w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań tych jednostek;

11) Sprawowanie nadzoru nad konserwacją aparatury i urządzeń;

12) Zapewnianie obiegu informacji i dokumentacji, w tym obiegu informacji zarządczej;

13) Dbałość o utrzymywanie porządku i czystości w Uczelni;

14) Realizacja potrzeb w zakresie transportu i zaopatrzenia;

15) Kształtowanie polityki kadrowej i płacowej w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

16) Zawieranie umów gospodarczych w ramach posiadanego umocowania;

17) Organizowanie i wykonywanie działalności socjalno-bytowej na rzecz pracowników;

18) Nadzór nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Uczelni a także ochrony zdrowia pracowników;

19) Realizowanie pozostałych istotnych zadań powierzonych przez Rektora;

20) Reprezentowanie Uczelni na zewnątrz, w sprawach należących do jego kompetencji lub działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora;

21) Dokonywanie za Uczelnię, działając z upoważnienia Rektora, w stosunku do jej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze statutu Uczelni i niniejszego Regulaminu.