Do jego zadań należą:

1) Kierowanie administracją i gospodarką uczelni oraz podejmowanie decyzji dotyczących jej mienia i zobowiązań majątkowych w granicach zwykłego zarządu, w zakresie określonym przez statut uczelni i rektora,

2) Wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych,

3) Podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, pomnażanie i należyte wykorzystanie majątku uczelni,

4) Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem składnikami majątkowymi Uczelni, wykorzystywaniem ich i ochroną,

5) Prowadzenie gospodarki finansowej uczelni,

6) Nadzór nad przygotowywaniem projektu planu rzeczowo-finansowego uczelni,

7) Przedstawianie Rektorowi, Senatowi i Radzie Uczelni sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz corocznego sprawozdania finansowego,

8) Inicjowanie i realizacja działań mających na celu: utrzymanie sprawności eksploatacyjnej obiektów Politechniki Koszalińskiej, remontowanie, modernizację oraz rozbudowę obiektów uczelni,

9) Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji,

10) Wyposażanie jednostek organizacyjnych uczelni w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań tych jednostek,

11) Sprawowanie nadzoru nad konserwacją aparatury i urządzeń,

12) Zapewnianie obiegu informacji i dokumentacji, w tym obiegu informacji zarządczej,

13) Dbałość o utrzymywanie porządku i czystości w uczelni,

14) Realizacja potrzeb w zakresie transportu i zaopatrzenia,

15) Kształtowanie polityki kadrowej i płacowej w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

16) Zawieranie umów gospodarczych w ramach posiadanego umocowania,;

17) Organizowanie i wykonywanie działalności socjalno-bytowej na rzecz pracowników,;

18) Nadzór nad zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie uczelni a także ochrony zdrowia pracowników,

19) Realizowanie pozostałych istotnych zadań powierzonych przez rektora,

20) Reprezentowanie uczelni na zewnątrz, w sprawach należących do jego kompetencji lub działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora,

21) Dokonywanie za uczelnię, działając z upoważnienia rektora, w stosunku do jej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze statutu uczelni.