SKŁAD RADY UCZELNI:

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:
Piotr Huzar - Przewodniczący Rady Uczelni w kadencji 2020-2024
Piotr Bartkiewicz
Joanna Jodłowska 
  

Członkowie ze wspólnoty uczelni:
dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK
dr hab. Jerzy Rembeza, prof. PK
prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej: 
Kacper Teterka


Do zadań Rady Uczelni należy:

1) opiniowanie projektu strategii uczelni i sprawozdanie z jego realizacji,

2) opiniowanie projektu statutu,

3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, w tym:

a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,

b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,

c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

4) monitorowanie zarządzania uczelnią,

5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,

6) wnioskowanie do właściwego ministra w sprawie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora,

7) przyznanie rektorowi dodatku zadaniowego,

8) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora,

9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe uczelni,

10) wyrażanie zgody na dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz dokonanie przez uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, które wymagają zgody prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

11) uchwalanie programu naprawczego ze szczegółowym harmonogramem jego wdrażania i przedkładanie go właściwemu ministrowi w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustawie,

12) składanie senatowi rocznego sprawozdania ze swojej działalności.