WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW - INFORMATOR MEiN   OD 1 STYCZNIA 2023 R. ZMIANA PROGU DOCHODOWEGO DO STYPENDIUM SOCJALNEGO !!!!! - INFORMACJE PONIŻEJ   Zarządzeniem Nr 55/2022 Rek...
Opublikowano 23.08.2022 09:30
  Kredyty studenckie przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra...
  STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 Student Politechniki Koszalińskiej w celu ubiegania się o stypendium Ministra Eduka...