Obowiązek informacyjny RODO


ul. Śniadeckich, budynek C, pokój 8


Mariusz Lenartowicz
mariusz.lenartowicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 3478 516


Obowiązek Informacyjny

Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż:

 1. przetwarza, bądź będzie przetwarzać dane osobowe:
 • studentów, słuchaczy KUDIM i UTW,
 • pracowników uczelni,
 • uczestników konferencji naukowych,
 • kontrahentów lub osób wyznaczonych do kontaktu,
 • uczestników konkursów oraz wydarzeń organizowanych przez uczelnię,
 • odbiorców biuletynu PK, informacji kierowanych przez Biuro Karier i Promocji Edukacji do kandydatów i absolwentów,
 • osób objętych monitoringiem uczelni.
 1. dane przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.):
 • art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie udzielonej zgody w procesach rekrutacji, wysyłką materiałów informacyjnych w postaci biuletynu, newslettera itp.,
 • art. 6 ust. 1 lit. b – w związku z zawartymi umowami w których stroną  i administratorem danych jest Politechnika Koszalińska,
 • art. 6 ust. 1 lit. c – w związku z realizacją przepisów prawa: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy Kodeks Pracy itp.,
 • art. 6 ust. 1 lit. e – w związku z wykonywaniem przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • art. 6 ust. 1 lit. f – w związku z realizacją czynności wynikających naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 1. zakres przetwarzanych danych określony jest na podstawie przepisów prawa w przypadku art. 6 ust. 1 lit. b, c i e lub na podstawie regulaminów i formularzy zgłoszeniowych w przypadku art. 6 ust. 1 lit. a,
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (w sytuacji gdy przetwarzania było oparte na zgodzie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej tzw. prawo do zapomnienia),
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 6. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie celem realizowanego zadania nie dłużej niż:
 • wynika to z umowy,
 • wynika to z przepisów prawa,
 • do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu,
 • po okresie przetwarzania dane podlegają zniszczeniu lub archiwizacji przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail: iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.