ENERGETYKA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

4-letnie (8 semestrów) (stacjonarne i  niestacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwenci kierunku Energetyka uzyskają podstawową wiedzę z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii, elektroenergetyki oraz biopaliw. Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej, instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych, elektroenergetycznych oraz do produkcji i wykorzystania biopaliw.

Absolwent po ukończeniu I stopnia studiów uzyskuje

- Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – wpis do wykazu osób uprawnionych
- Niepełne uprawnienia dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  • specjalista w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji;

  • specjalista w zakresie energetyki cieplnej, elektroenergetyki, odnawialnych źródeł energii, aeroenergetyki;

  • projektant układów chłodniczych, grzewczych, klimatyzacyjnych i elektroenergetycznych;

  • projektant i konstruktor układów energii odnawialnej;

  • kosztorysant układów energetycznych;

  • pracownik jednostek badawczo rozwojowych.

Specjalność: ELEKTROENERGETYKA
Absolwenci tej specjalności posiadają pogłębioną  wiedzę dotyczącą energii elektrycznej, jej wytwarzania i przemysłu. Jako studenci poznają sposoby pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych oraz zapoznaje się z budową układów elektrycznych.

Specjalność: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu OZE w energetyce cieplnej i elektroenergetyce. Zapoznają się z zasadą działania urządzeń energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej. Absolwenci specjalności Odnawialne Źródła Energii (OZE) posiadają wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki niekonwencjonalnej.

Specjalność: ENERGETYKA CIEPLNA, CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
Absolwenci tej specjalności posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu energetyki cieplnej (konwencjonalnej i niekonwencjonalnej) oraz chłodnictwa i klimatyzacji. W trakcie studiów  poznają budowę i zasadę działania układów, sieci i maszyn energetycznych a także urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja to specjalność dająca wszechstronną wiedzę pozwalającą na zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu.

Specjalność: MORSKA ENERGETYKA WIATROWA (MEW)
Absolwent po ukończeniu tej specjalności znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją układów przeznaczonych do wykorzystania w sektorze energetyki wiatrowej typu offshore, obsługujących i diagnozujących turbiny w układach MEW, produkujących urządzenia przeznaczonych dla MEW, w elektrowniach i elektrociepłowniach, na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.

Specjalność: ENERGETYKA JĄDROWA
Absolwent po ukończeniu tej specjalności będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją elektrowni jądrowych, eksploatacji i diagnostyki urządzeń energetyki cieplnej w tym energetyki jądrowej, pracy w ciepłowni i elektrowni jądrowej, pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, pracy w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia cieplne, a także przeznaczone dla energetyki jądrowej.


ENERGETYKA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

1,5- roczne (3 semestry) (stacjonarne) II stopnia magisterskie

2- letnie (4 semestry) (niestacjonarne) II stopnia magisterskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Energetyka ma wiedzę specjalistyczną: w zakresie funkcjonowania maszyn i systemów energetycznych, ich zarządzania, nadzoru, kontroli i certyfikacji; w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i badania urządzeń oraz układów energetycznych; w zakresie problemów energetyki w jednostkach regionalnych; przygotowującą go do pracy w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w jednostkach samorządowych, usługowych i doradczych w przemyśle energetycznym, ciepłowniach i elektrociepłowniach a także w jednostkach gospodarczych i administracji państwowej, w których niezbędna jest wiedza energetyczna; umożliwiającą pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z gospodarka energetyczną w zakładach przemysłowych a po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) również szkolnictwie oraz umożliwiającą zdobywanie uprawnień instalacyjnych (pełnych w zakresie instalacji sanitarnych i ograniczonych w zakresie elektrycznym).

Absolwent po ukończeniu II stopnia studiów uzyskuje

  • Uprawnienia bez ograniczeń dotyczące projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)

  • Niepełne uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa)


Specjalność: ENERGETYKA NIEKONWENCJONALNA
Studenci tej specjalności zdobywają kompetencje z zakresu energetyki wiatrowej, słonecznej i pomp ciepła, eksploatacji i diagnostyki urządzeń energetyki niekonwencjonalnej.

Specjalność: SYSTEMY ENERGETYCZNE
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności  związane z tematyką różnorodnych systemów energetyki cieplnej, elektroenergetyki i energetyki skojarzonej. Specjalność Systemy Energetyczne daje szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w sektorze energetycznym.

Specjalność: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ENERGETYKI
Absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności związane z pozyskiwaniem i gospodarowaniem energią. Specjalność ta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu energetyki, która jest przydatna na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich.