Śniadeckich 2, budynek A, pokój 524

Agnieszka Jedlińska - Kierownik Działu
agnieszka.jedlinska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 630

Agnieszka Łazuka
agnieszka.lazuka@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 631

Jolanta Dąbrowska
jolanta.dabrowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 631


Do zadań działu należą w szczególności:

1) Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, finansowanych z subwencji, z dotacji celowych oraz innych środków finansowych;

2) Prowadzenie ewidencji księgowej, w zakresie budowy środków trwałych realizowanych w Uczelni;

3) Rozliczanie zakupów aktywów trwałych, bieżąca analiza rozrachunków dotycząca tych zakupów i środków finansowych przeznaczonych na finansowanie poszczególnych zakupów;

4) Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu aktywów trwałych;

5) Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

6) Naliczanie umorzenia i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

7) Rozliczanie ruchu składników majątkowych (likwidacja, przyjęcie - przekazanie);

8) Weryfikacja protokołów kasacji i likwidacji składników majątkowych;

9) Uzgadnianie stanu analityki księgowej z syntetyką oraz ze stanem w jednostkach organizacyjnych Uczelni w zakresie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

10) Prowadzenia przeszacowania składników majątkowych;

11) Rozliczanie i wycena inwentaryzacji oraz ustalanie różnic inwentaryzacyjnych składników majątkowych;

12) Przyjmowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym, rejestracja i dekretacja dokumentów obrotu magazynowego sporządzanych przez magazyny;

13) Prowadzenie analitycznej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotu materiałowego;

14) Rozliczanie zużycia materiałowego na poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni;

15) Bieżąca analiza i kontrola konta „zapasy materiałów";

16) Rozliczanie inwentaryzacji magazynów i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych;

17) Prowadzenie ilościowo-wartościowej ewidencji konta „materiały w przerobie" powierzonych pracownikom Uczelni i prywatnym wykonawcom.

18) Czuwanie nad terminowym zwrotem dokumentacji finansowej, przekazanej do opracowania merytorycznego;

19) Rozliczanie kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;

20) Ewidencja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych na zakupy, budowę, modernizację aktywów trwałych.

21) Prowadzenie analitycznej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotu wyrobami gotowymi produkcji wydawniczej;

22) Uzgadnianie kosztów produkcji wydawniczej z Działem Wydawnictw;

23) Rozliczanie produkcji wydawniczej i ustalanie produkcji w toku;

24) Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produkcji wydawniczej zakończonej;

25) Ewidencja i rozliczanie konferencji organizowanych przez jednostki Uczelni.