ul. Śniadeckich 2 , budynek A , pokój 519


Iwona Szcześniak

iwona.szczesniak@tu.koszalin.pl

tel. 94 3478 612


Do zadań Audytora należy:

1) Prowadzenie czynności audytowych w zakresie określonym przepisami prawa;

2) Przygotowanie rocznych planów audytu oraz długo i średniookresowego planu działalności audytowej;

3) Wykonywanie planowanych zadań audytowych, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu na zlecenie Rektora;

4) Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w oparciu o wyniki przeprowadzonych zadań audytowych, czynności doradczych, czynności sprawdzających, kontroli i wydanych zaleceń, audytów zewnętrznych i wydanych rekomendacji lub zaleceń audytorów zewnętrznych, ekspertów, konsultantów, kontroli i wydanych zaleceń zewnętrznych organów kontrolnych;

5) Ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek podległych Rektorowi oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni dla zapewnienia realizacji celów w szczególności pod względem: zgodności z prawem oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działalności, wiarygodności sprawozdań, zarządzania ryzykiem itp.;

6) Wydawanie opinii na temat adekwatności wykonywania nadzoru;

7) Identyfikowanie, analiza oraz ocena istotnego ryzyka, jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności, procesach, systemach i projektach;

8) Dokumentowanie działalności audytorskiej, wniosków, zaleceń i rekomendacji oraz ich przekazywanie kierownikom jednostek;

9) Monitorowanie postępów i stanu realizacji rekomendacji oraz podejmowanie w uzasadnionych przypadkach czynności sprawdzających;

10) Opracowywanie oraz przekazywanie do zatwierdzenia Rektorowi sprawozdań rocznych.