Bioanalityka Chemiczna 

BIOANALITYKA CHEMICZNA / PROFIL PRAKTYCZNY

4-letnie (8 semestrów) (stacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent zostanie ukierunkowany na poszerzenie wiedzy w zakresie surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym. Pozwoli to również na uzyskanie wiedzy o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie, sposobach badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, żywności i próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych. Absolwent będzie kompetentny w stosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, wykorzystywanych do analizy chemicznej i kosmetycznej, środowiskowej oraz żywności.  Kierunek kształcenia umożliwi mu zapoznanie się z metodami postępowania z odpadami oraz sposobami promowania ekologii w różnych aspektach bioanalityki chemicznej. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium określonych branż przemysłowych. Rozwinie także umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  • praca  w laboratoriach przemysłowych, w zakładach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości materiałów dla wszystkich dziedzin przemysłu chemicznego w tym kosmetyków i żywności;

  • praca w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska, w stacjach uzdatniania wód i oczyszczalniach ścieków, laboratoriach kryminalistycznych oraz w służbach sanitarnych.

  • oraz w zależności od wybranej specjalności do pracy w przedsiębiorstwach w obszarze biokosmetologii i chemii kosmetycznej lub analizy żywności i chemii środowiskowej.

Specjalność: BIOKOSMETOLOGIA I CHEMIA KOSMETYCZNA
Absolwent jest ukierunkowany na poszerzenie wiedzy w zakresie surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i kosmetycznym. W trakcie studiów nabędzie wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie, sposobach badania składu wyrobów chemicznych i kosmetycznych. Będzie kompetentny w stosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, wykorzystywanych do analizy chemicznej i kosmetycznej. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów przygotują absolwenta do pracy niemal w każdym laboratorium przemysłowym, w zakładach chemicznych, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości kosmetyków, w laboratoriach analityki chemicznej o różnym profilu działalności, pracowniach projektowych, a także w firmach zajmujących się produkcją, analizą lub sprzedażą materiałów dla wszystkich dziedzin przemysłu chemicznego.

Specjalność: ANALIZA ŻYWNOŚCI I CHEMIA ŚRODOWISKOWA
Absolwent w trakcie studiów nabędzie wiedzę i umiejętności, związane z metodami postępowania z odpadami oraz sposobami promowania ekologii w różnych aspektach bioanalityki chemicznej. Kierunek studiów umożliwi również zdobycie wiedzy na temat metod organizacji pracy w laboratoriach zajmujących się analizą żywności oraz badaniami związanymi z szeroko rozumianym środowiskiem.  Absolwenci będą przygotowani do chemicznej, toksykologicznej i mikrobiologicznej oceny żywności oraz próbek środowiskowych.

Ukończenie specjalności przygotuje absolwenta do pracy niemal w każdym laboratorium przemysłu spożywczego, firmach zajmujących się produkcją i oceną jakości żywności i próbek środowiskowych, pracowniach projektowych. Dodatkowo absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska oraz w służbach sanitarnych. Zasady i techniki pracy laboratoryjnej oraz pracy w jednostkach akredytowanych pozwolą także na znalezienie zatrudnienia w stacjach uzdatniania wód i oczyszczalniach ścieków czy laboratoriach kryminalistycznych.