Do jego zadań należą:

1) Organizacja, nadzór i koordynacja działalności inwestycyjno-eksploatacyjnej uczelni,

2) Organizacja, nadzór i kontrola wykonawstwa prac remontowo-modernizacyjnych,

3) Organizacja, nadzór i kontrola stanu technicznego zabezpieczenia obiektów uczelni,

4) Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji;

5) Współudział w przygotowaniu materiałów wstępnych (programy użytkowe, koncepcje, umowy) niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych na odcinku inwestycji i modernizacji,

6) Opiniowanie i analiza założeń techniczno-ekonomicznych oraz przedłożonej dokumentacji technicznej,

7) Uczestniczenie w spotkaniach, naradach roboczych i konsultacyjnych z jednostkami projektowymi lub wykonawcami robót oraz realizacja ustaleń podjętych na naradach,

8) Czuwanie nad sprawną i terminową realizacją robót remontowych i inwestycyjnych,

9) Organizowanie i uczestniczenie w odbiorach końcowych zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

10) Kontrolowanie i egzekwowanie usunięcia wad ujawnionych w toku odbioru końcowego oraz w okresie gwarancyjnym,

11) Opiniowanie projektów wszelkiego typu zmian w zakresie robót budowlanoremontowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych w obiektach uczelni wraz ze współudziałem w przeglądach i typowaniu obiektów do remontów kapitalnych,

12) Zastępowanie i wykonywanie obowiązków kanclerza pod jego nieobecność.