Do zadań centrum należą:

1) Zarządzanie infrastrukturą informatyczną we wszystkich kampusach uczelni, a w szczególności:

a) zapewnienie ciągłości funkcjonowania sieci wewnętrznej i dostępu komunikacji elektronicznej pracowników,

b) zapewnienie komunikacji sieci wewnętrznej z Internetem i sieciami transmisji danych świadczącymi usługi na rzecz uczelni,

c) prowadzenie serwisu urządzeń aktywnych i pasywnych siłami własnymi i ze wsparciem dostawców usług,

d) dostarczanie przez sieć usług na potrzeby badań, kształcenia i administracji uczelni, w tym: poczty elektronicznej, serwisów www, newsletterów, usług udostępniania zasobów w chmurze, zarządzania domenami i adresacją IP itp.,

e) udostępnianie oprogramowania i zasobów baz danych zainstalowanego na serwerach zarządzanych przez centrum,

f) planowanie rozwoju i wdrażanie usług sieciowych w uzgodnieniu z kierownikami zespołów badawczych, kierownikami jednostek dydaktycznych i administracji,

g) zapewnianie ochrony zasobów uczelni przed cyberatakami.

2) Techniczne wsparcie oprogramowania użytkowanego w zarządzaniu, kształceniu i badaniach w uczelni:

a) weryfikacja poprawności zainstalowania oprogramowania przez dostawców,

b) wsparcie użytkowników w zakresie technicznego przygotowania stanowisk korzystających z oprogramowania,

c) współpraca z jednostkami w zakresie diagnozowania przyczyn niesprawności lub powodów nieprawidłowego działania oprogramowania i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorstwami zapewniającymi usługę wsparcia dla określonych programów,

d) wykonywanie czynności reklamacyjnych wobec usługodawców i dostawców rozwiązań IT zakupionych przez uczelnię,

e) prowadzenie rejestru licencji oprogramowania i przygotowanie wniosków o ich zakup na podstawie uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi.

3) Zarządzanie infrastrukturą techniczną i realizacją produkcji studia telewizyjnego „Platon”, współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej i Biurem Promocji i Rekrutacji w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych.

4) Projektowanie rozwoju i realizacja rozbudowy systemów informatycznych i teleinformatycznych.