Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej


Inżynieria Środowiska - jakie to studia?

To studia - po których nie będzie problemu ze znalezieniem pracy. Ukierunkowane głównie na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów i technologii z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności związanych z wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną zasobów środowiskowych. Dotyczy to najnowocześniejszych metod uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony atmosfery oraz recyklingu, utylizacji i zagospodarowania odpadów.
 

Uzdatnianie wody Ochrona atmosfery  Oczyszczanie ścieków
Odnowa wody Unieszkodliwianie odpadów Monitoring środowiska


Inżynieria Środowiska to kierunek, który obejmuje również zagadnienia związane z systemami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, grzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi oraz odnawialnymi źródłami energii, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową. 

Analityka laboratoryjna Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii Zarządzanie systemami uzdatniania wody
Monitorowanie systemów środowiskowych Obsługa urządzeń pomiarowych Monitorowanie systemów środowiskowych


Tworzymy kadrę przygotowaną do korzystania z nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, urządzeń i przyrządów pomiarowych, systemów automatyki budynków oraz nowoczesnych narzędzi inżynierskich, m.in. komputerowego wspomagania projektowania i numerycznego przetwarzania danych.


Praca po studiach

Absolwenci po kierunku Inżynierii Środowiska znajdują zatrudnienie we wszystkich zakładach przemysłowych, które w procesie produkcyjnym korzystają z wody (zimnej, ciepłej) lub gazu, i na wyjściu pozostawiają odpady stałe lub ciekłe. Dlatego dotyczy to przemysłu - praktycznie wszystkich branż. Na Absolwentów czeka praca w instytucjach, urzędach państwowych i samorządowych oraz jednostkach monitorujących stan środowiska i zarządzających środowiskiem.
 

Projektowanie oczyszczania ścieków Komputerowe wspomaganie projektowania  Kontrola jakości procesów oczyszczania 
 Zarządzanie instalacjami i sieciami   Recykling Monitoring środowiska 
Monitoring środowiska Zarządzanie systemami środowiskowymi Analityka laboratoryjna


Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska często wybierają własną działalność projektową i wykonawczą, a także dotyczącą eksploatacji systemów środowiskowych oraz doradztwa eksperckiego. Absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska zatrudniają przedsiębiorstwa komunalne, ciepłownicze, wodociągowo-kanalizacyjne oraz biura projektowe i wykonawcze, firmy handlowe ale i także placówki o profilu naukowo-badawczym z branży inżynierii środowiska.  

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska znajdują zatrudnienie na różnych stanowiskach jako:

  • kadra kierownicza w firmach branżowych i przedsiębiorstwach komunalnych,
  • kierownik budowy, kierownik projektu, pracownik nadzoru autorskiego, doradca techniczny,
  • specjalista/inżynier w zakładach przemysłowych,
  • specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych,
  • własna działalność w projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji instalacji i systemów,
  • urzędnik w instytucjach i urzędach państwowych/samorządowych,
  • analityk w laboratoriach środowiskowych,
  • pracownik szkół wyższych/zawodowych, jednostek badawczych/naukowo-badawczych/rozwojowych.

Ile można zarobić po ukończeniu inżynierii środowiska?

W życiu każdego Studenta zawsze nadchodzi moment kiedy musi pożegnać mury uczelni i skonfrontować się z rynkiem pracy. Na jakie zarobi mogą liczyć absolwenci takiego kierunku? Ciekawych perspektyw jest wiele a średnie zarobki wahają się w granicach od 3500 do 10000 zł na rękę. Nie wszystkie stanowiska są dostępne od razu dla absolwentów. Aby móc objąć stanowiska kierownicze czy specjalisty potrzebne jest jeszcze kilkuletnie doświadczenie i solidna wiedza. Szacowane zarobki dla wybranych stanowisk na podstawie strony wynagrodzenia.pl

Inżynieria środowiska- zarobki

Średnie zarobki

brutto [zł]                       netto [zł]

Kosztorysant budowlany

4780

3458

Specjalista ds. ochrony środowiska

4660

3373

Inspektor nadzoru budowlanego

6000

4318

Projektant instalacji sanitarnych

6420

4615

Projektant instalacji przemysłowych

7650

5483

Inspektor ds. ochrony środowiska

4810

3479

Kierownik robót sanitarnych

8410

6019

 


Rekrutacja

Na kierunku Inżynieria Środowiska w roku akademickim 2022/2023 II (magisterskie) stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na II stopieniu trzy specjalności: Technologia Wody, Ścieków i Odpadów (TWO); Sieci i Instalacje Sanitarne (SIS) oraz Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Klimatyzacja (OCiK) (tylko w trybie studiów stacjonarnych).

Studia II stopnia - magisterskie
Nauka na studiach II stopnia stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry i prowadzona jest również w profilu ogólnoakademickim. Studenci wyboru specjalności dyplomowania dokonują już na pierwszym semestrze - zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera inżynierii środowiska.Na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą być przyjęci absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska lub Ochrona Środowiska. Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej.


Jak wygląda program studiów

Program studiów na kierunku Inżynieria Środowiska obejmuje innowacyjne technologie i procesy, stosowane w dziedzinie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową.
 

Badania fizyko-chemiczne wody Analityka biologiczna środowiska Badania chemiczne środowiska
     
Obsługa urządzeń do poboru prób Monitoring jakości wody Monitoring jakości powietrza


Obok przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności istotne znaczenie w procesie nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska ma kształtowanie świadomości oraz aktywnych i twórczych postaw inżynierów, wkraczających w swą ważną rolę społeczną, przyczyniającą się do rozwoju naszego regionu.

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1248/inzynieria-srodowiska


Uprawnienia po ukończeniu studiów

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje uprawnienia budowlane i wykonawcze bez ograniczeń i projektowe w ograniczonym zakresie. Niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich) do uzyskania uprawnień zawodowych w tzw. pełnym zakresie.


Studia podyplomowe

Zawsze istnieje możliwość studiowania na przyszłościowych kierunkach, tam gdzie zawsze jest zapotrzebowanie na media (woda, gaz) i powstają odpady (stałe lub ciekłe) - po których praca będzie czekała na Ciebie:

  • Technologia wody, ścieków i odpadów,
  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

 

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1248/inzynieria-srodowiska

Darmowe liczniki odwiedzin