Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Rekrutacja

Na kierunku Inżynieria Środowiska oferujemy studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Do wyboru na II stopieniu są dwie specjalności: Sieci i Instalacje Budowlane (SiIB) oraz Technologie Inżynierii Środowiska (TIŚ).

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci poniższych kierunków studiów I stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera: Inżynieria Środowiska, Sieci i Instalacje Budowlane, Budownictwo, Energetyka, Ochrona Klimatu oraz Ochrona Środowiska.

Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera. W ich przypadku przyjęcie na studia II stopnia będzie uzależnione od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, powołanej przez Dziekana WILSiG. Komisja Kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydata lub wydać opinię pozytywną ze wskazaniem różnic programowych do realizacji przez kandydata na pierwszym roku studiów.

UWAGA!

Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpoczyna się od 3 czerwca 2024, natomiast na studia stacjonarne od 13 stycznia 2025.

Jak wygląda program studiów

Nauka na studiach II stopnia stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry i prowadzona jest w profilu ogólnoakademickim. Studenci wyboru specjalności (Sieci i Instalacje Budowlane lub Technologie Inżynierii Środowiska) dokonują po pierwszym semestrze – zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera inżynierii środowiska.

Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest forma bezpośredniego kontaktu. Na studiach niestacjonarnych część zajęć (wykłady) może być realizowana w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Program studiów na kierunku Inżynieria Środowiska obejmuje kursy dotyczące nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie sieci i instalacji budowlanych (woda, kanalizacja, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja). Omawiane są również innowacyjne technologie i procesy, stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową.

Pełna dokumentacja (program studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1248/inzynieria-srodowiska


Uprawnienia po ukończeniu studiów

Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ubiegać się o uzyskanie państwowych uprawnień budowlanych: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.