Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności / profil praktyczny

3,5-letnie (7 semestrów) stacjonarne i 4 letnie  (8 semestrów) niestacjonarne I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności posiada wiedzę z zakresu nauk o żywności i zdrowiu oraz  wiedzę  z zakresu nauk przyrodniczo - technicznych, biologicznych i ekonomicznych niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa oraz wpływem na zdrowie człowieka. Zna procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające w trakcie pozyskiwania i przetwarzania surowców, technologiczne korzyści i zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem dodatków do żywności oraz zasady utrwalania, pakowania, znakowania, przechowywania i wprowadzania żywności do obrotu. Posiada dodatkowo kompetencje w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy chemicznej, sensorycznej i instrumentalnej oraz podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do sterowania produkcją i prognozowania bezpieczeństwa i jakości żywności. Dysponuje również wiedzą na temat regulacji prawnych w zakresie prowadzenia działalności związanej z produkcją oraz bezpieczeństwem żywności, z uwzględnieniem zakresu prac krajowych oraz europejskich organów urzędowej kontroli żywności i żywienia, systemów ostrzegawczych, a także certyfikacji żywności i akredytacji laboratoriów.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności zdobywa kompetencje do pracy w:

  • zakładach zajmujących się przetwórstwem żywności,
  • firmach zajmujących się obrotem żywnością w całym łańcuchu żywnościowym,
  • laboratoriach analitycznych, kontrolujących jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych,
  • jednostkach urzędowej kontroli żywności,
  • jednostkach szkoleniowo-certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • firmach doradczych i audytujących.

Specjalność: SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Absolwent nabywa poszerzone kompetencje przygotowujące do pełnienia roli auditora, pełnomocnika i menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w różnych branżach przemysłu spożywczego z uwzględnieniem praktycznej wiedzy niezbędnej do opracowywania, wdrażania i doskonalenia wybranych systemów w tym również sterowania jakością produktu oraz stosowania laboratoryjnych procedur badawczych.


Specjalność: PRACOWNIE LABORATORYJNE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Absolwent nabywa poszerzone kompetencje przygotowujące do pracy w laboratorium badawczym i odnoszące się do wykonywania określonych czynności celem zapewnienia jakości badań, z uwzględnieniem uwarunkowań w postaci: pomieszczeń laboratoryjnych spełniających stosowne wymagania do prowadzenia tych badań, wyposażenia w aparaturę laboratoryjną i sprzęt kontrolno-pomiarowy, urządzeń pomocniczych w zakresie przygotowania dostarczonych próbek do badań, odczynników chemicznych i wzorców niezbędnych do przeprowadzenia badań, odpowiedniej klasy szkła laboratoryjnego oraz opracowania zbioru metod analitycznych wraz z ich walidacją.