Elektroenergetyka
Elektroenergetyka / profil ogólnoakademicki

1,5- roczne (3 semestry) stacjonarne i  2- letnie (4 semestry) niestacjonarne, II stopnia magisterskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Elektroenergetyka ma wiedzę specjalistyczną w zakresie: podstaw prawa gospodarczego i energetycznego; podstaw technologii maszyn i urządzeń elektroenergetycznych; rozwoju technologii z zakresu energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej; budowy i eksploatacji urządzeń, systemów i instalacji elektroenergetycznych; podstaw teorii mocy i kompensacji; ochrony przepięciowej i analizy obwodów elektrycznych; diagnostyki i niezawodności urządzeń elektrycznych; miernictwa i automatyki w systemach elektroenergetycznych; inteligentnych sieci elektroenergetycznych; sposobów magazynowania energii w systemie elektroenergetycznym; napędów i systemów zasilania w elektromobilności.


Absolwent po ukończeniu II stopnia studiów może starać się o

· uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń, umożliwiające projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne (wymagana dodatkowa praktyka zawodowa – podstawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku są przygotowani do:

· pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją, w obszarze systemów elektroenergetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,

· nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w obiektach elektroenergetycznych, a także wykonywania pomiarów kontrolnych,

· pracy jako specjalista w zakresie zarządzania energią, pozyskiwania energii z różnych źródeł,

· realizacji procesów technologicznych w zakresie elektroenergetyki,

· oceny zapotrzebowania na energię elektryczną, możliwości jej pozyskiwania ze źródeł kon­wencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także zaprojektowania instalacji, sieci, układów, sys­temów, maszyn oraz urządzeń,

· realizacji projektów dotyczących farm energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, elektrowni jądrowych oraz do sprawowania nadzoru nad ich eksploatacją,

· planowania i prowadzenia badań eksperymentalnych procesów energetycznych z oceną ekonomiczno-ekologiczną ich skutków, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii niekonwencjonalnych,

· wykonywania symulacji komputerowych pracy urządzeń i układów energetycznych, a także ich elementów w celu poprawy efektywności ich pracy,

· eksploatacji i diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych,

· pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, w firmach doradczych oraz w nadzorze elektroenergetycznym.


Specjalność: SYSTEMY I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę dotyczącą: energetyki jądrowej i wodorowej; efektywności energetycznej; produkcji energii elektrycznej; przeprowadzania badań kontrolnych i poznawczych urządzeń energetyki konwencjonalnej; przeprowadzania pomiarów, wykonywania projektów, wdrożeń i zarządzania instalacjami elektrycznymi, w tym również instalacji inteligentnych.

Specjalność: ŹRÓDŁA ODNAWIALNE I MAGAZYNOWANIE ENERGII

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do: przeprowadzania pomiarów i wykonywania projektów instalacji elektrycznych, w tym również instalacji inteligentnych; pracy w przedsiębiorstwach wdrażających i zarządzających inteligentnymi sieciami rozdzielczymi; pracy w przedsiębiorstwach z zakresu energetyki wiatrowej, słonecznej i wodnej oraz zajmujących się magazynowaniem energii elektrycznej.

Specjalność: ELEKTROMOBILNOŚĆ I NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY ENERGETYCZNE

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do: pracy w przedsiębiorstwach z zakresu energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej, zajmujących się magazynowaniem energii elektrycznej; pracy w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych w tym pojazdów autonomicznych; rozwoju technologii SMART w systemach transportowych.