Na rynku pracy brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do realizacji działań inżynierskich szeroko rozumianego procesu budowlanego, w szczególności zagadnień projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów sieciowych ale i również systemów technologicznych. Studia na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane są gwarancją przyszłego zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Budynki zanim zostaną dopuszczone do użytku, muszą być wyposażone w instalacje i podłączone do sieci. 

Studenci poznają technologie związane z wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną zasobów środowiskowych. Dotyczy to najnowocześniejszych metod uzdatniania wodyoczyszczania ściekówochrony atmosfery oraz recyklinguutylizacji i zagospodarowania odpadów.

Absolwenci kierunku Sieci i Instalacje Budowlane otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i są poszukiwani jako kadra kierownicza w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych, zajmując się ogrzewnictwem, klimatyzacją, wentylacją, wodociągami, kanalizacją, gazownictwem, uzdatnianiem wody, ochroną atmosfery, odnawialnymi źródłami energii, usuwaniem i przetwarzaniem odpadów itd. Absolwenci są cenionymi pracownikami w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i firmach wykonawczych, jednostkach planowania przestrzennego, organach planowania i kontroli inwestycji.

Absolwenci tego kierunku są pożądanymi pracownikami w urzędach i instytucjach administracji państwowej i samorządowej, mających związek z budownictwem, inżynierią i ochroną środowiska, jak również są przygotowani do tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. 

Program studiów na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane trwa 8 semestrów, obejmujących kształcenie: ogólne, podstawowe i kierunkowe. Kształceniu kierunkowemu przypisano 122 z łącznej liczby 240 punktów ECTS dla całego programu studiów. Kierunkowe kursy przedmiotowe pogrupowano w następujących modułach: Geodezji, Geotechniki i Gospodarki Wodnej; Podstaw Elektryki; Sieci Sanitarnych; Instalacji Sanitarnych; Niekonwencjonalnych Źródeł Energii; Technologii Wody, Ścieków i Odpadów; Praktyk oraz Dyplomowania. Studenci odbywają praktyki zawodowe, które pozwalają weryfikować wiedzę i praktyczne umiejętności oraz umożliwiają lepsze przygotowanie do zawodu.

Cyklicznie przy współudziale organizacji branżowych - PZIiTB (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budownictwa) oraz PZIiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) organizowane są konkursy na najlepsze prace dyplomowe, w wyniku których wręczane są nagrody pieniężne.

Uczelnia dysponuje kompleksem budynków dydaktycznych usytuowanym przy ulicy Śniadeckich 2. Mieszczą się tu wydziałowe sale wykładowe, sale ćwiczeniowe i seminaryjne, laboratoria przedmiotowe, pracownie komputerowe, wydziałowa czytelnia oraz Biuro Wydziału. Do realizacji zajęć przeznaczono 22. sale, które mogą pomieścić od 22 do 56 osób. Do dyspozycji dostępne są również dwie aule mieszczące odpowiednio 200 i 120 osób. Wydziałowe laboratoria oraz pracownie dydaktyczne i badawcze związane są z Katedrami. Większość sal dydaktycznych jest wyposażona w zestawy sprzętu audiowizualnego, umożliwiające polisensoryczne udostępnianie treści kształcenia. Ponadto do realizacji zajęć przeznaczono laboratorium informatyczne i pracownię komputerową. W zakresie realizacji zajęć dydaktycznych, Wydział wykorzystuje również infrastrukturę dydaktyczną innych jednostek uczelni. Do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego wykorzystywane są hale sportowe przy ul. Śniadeckich 2 i przy ul. Racławickiej 15-17. W obiektach kampusu przy ulicy Racławickiej 15-17 znajduje się biblioteka Politechniki.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych (Art. 14, ust. 3, pkt. 2. i 4. – Prawo Budowlane, Dz. U. 2020.1333 z dn. 03 sierpnia 2020 r.).
Aby uzyskać uprawnienia zawodowe w tzw. pełnym zakresie, niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia, czyli uzyskanie kwalifikacji na poziomie 7 PRK.