Agnieszka Rydzkowska
agnieszka.rydzkowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 603

dr inż. Anna Skubała
anna.skubala@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 602

Remigiusz Błaszków
remigiusz.blaszkow@tu.koszalin.pl / tel. 601 893 052

Roman Filus
roman.filus@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 602


Do zadań działu należą:

1) Obsługa administracyjna i biurowa działalności Prorektora ds. Studenckich;

2) Wspomaganie instytucjonalne ruchu studentów, w szczególności: samorządu studenckiego i organizacji studenckich, studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowo-turystycznego, (np. pomoc w rejestracji i powoływaniu organizacji studenckich, czy kół naukowych);

3) Opieka i nadzór nad kołami zainteresowań studentów, obsługa niektórych zadań, które realizowane są na rzecz studentów i przy ich udziale;

4) Nadzór merytoryczno-programowy i formalnoprawny nad wykorzystywaniem środków na działalność: społeczno-kulturalną studentów, UTW i KUDiM oraz współudział w tworzeniu preliminarzy imprez; nadzór nad wykonaniem budżetu;

5) Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z zamawianiem, przygotowywaniem procedur zakupów towarów i usług wraz z Działem Zamówień dotyczących działalności studenckiej, UTW i KUDiM oraz Działu;

6) Obsługa działalności i bieżąca realizacja zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) oraz Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży (KUDiM);

7) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) poprzez ustalanie zasad, trybu i wysokości przyznawanych świadczeń, czy określanie podstawy obliczania stypendium socjalnego, itp.;

8) Planowanie i analiza wydatkowanych środków poszczególnych składników Funduszu Stypendialnego przeznaczonych na świadczenia dla studentów;

9) Współtworzenie regulaminów i innych aktów wewnętrznych normujących między innymi: przyznawanie świadczeń dla studentów oraz działalność organizacji studenckich i kół naukowych;

10) Współpraca z Kwesturą i Biurem Obsługi Studentów w zakresie planowania wydatkowanych środków Funduszu Stypendialnego oraz w zakresie dokumentacji i prawidłowości przyznawania świadczeń dla studentów;

11) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium ministra dla studentów;

12) Współpraca z Działem Rekrutacji i Promocji oraz Biurem Obsługi Studentów w zakresie przygotowywania informacji na potrzeby rekrutacji i obsługi studentów;

13) Współpraca z Kierownikiem osiedla akademickiego w zakresie wykorzystywania miejsc w domach studentów;

14) Koordynowanie zadań związanych z Akademicką Pomocą Psychologiczną dla studentów;

15) Prowadzenie postępowania Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów;

16) Obsługa systemów informatycznych Uczelni w części związanej z działalnością Prorektora ds. Studenckich i Działu oraz sprawozdawczością zewnętrzną, w tym GUS i POL-on;

17) Przygotowywanie informacji na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej działalności Prorektora ds. Studenckich i Działu;

18) Organizacja Kursów dla maturzystów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dniem 1 lutego 2021 r. zostało utworzone w pionie Prorektora ds. Studenckich Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, które znajduje się w strukturze organizacyjnej Działu Współpracy ze Studentami.