Agnieszka Rydzkowska
agnieszka.rydzkowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 603

dr inż. Anna Skubała
anna.skubala@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 602

Remigiusz Błaszków
remigiusz.blaszkow@tu.koszalin.pl / tel. 601 893 052

Roman Filus
roman.filus@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 602


Do zadań działu należą:

1) Obsługa administracyjna i biurowa działalności prorektora ds. studenckich,

2) Wspomaganie instytucjonalne ruchu studentów, w szczególności: samorządu studenckiego i organizacji studenckich, studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowo-turystycznego, (np. pomoc w rejestracji i powoływaniu organizacji studenckich, czy kół naukowych),

3) Opieka i nadzór nad kołami zainteresowań studentów, obsługa niektórych zadań, które realizowane są na rzecz studentów i przy ich udziale,

4) Nadzór merytoryczno-programowy i formalnoprawny nad wykorzystywaniem środków na działalność: społeczno-kulturalną studentów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży oraz współudział w tworzeniu preliminarzy imprez; nadzór nad wykonaniem budżetu,

5) Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z zamawianiem, przygotowywaniem procedur zakupów towarów i usług wraz z Działem Zamówień dotyczących działalności studenckiej, UTW i KUDiM oraz Działu,

6) Obsługa działalności i bieżąca realizacja zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży,

7) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem świadczeń dla studentów (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi) poprzez ustalanie zasad, trybu i wysokości przyznawanych świadczeń, czy określanie podstawy obliczania stypendium socjalnego, itp.,

8) Planowanie i analiza wydatkowanych środków poszczególnych składników Funduszu Stypendialnego przeznaczonych na świadczenia dla studentów,

9) Współtworzenie regulaminów i innych aktów wewnętrznych normujących między innymi: przyznawanie świadczeń dla studentów oraz działalność organizacji studenckich i kół naukowych,

10) Współpraca z Kwesturą i Biurem Obsługi Studentów w zakresie planowania wydatkowanych środków Funduszu Stypendialnego oraz w zakresie dokumentacji i prawidłowości przyznawania świadczeń dla studentów,

11) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium ministra dla studentów,

12) Współpraca z Działem Rekrutacji i Promocji oraz Biurem Obsługi Studentów w zakresie przygotowywania informacji na potrzeby rekrutacji i obsługi studentów,

13) Współpraca z Kierownikiem osiedla akademickiego w zakresie wykorzystywania miejsc w domach studentów,

14) Koordynowanie zadań związanych z Akademicką Pomocą Psychologiczną dla studentów,

15) Prowadzenie postępowania komisji dyscyplinarnej ds. studentów,

16) Obsługa systemów informatycznych uczelni w części związanej z działalnością prorektora ds. studenckich i działu oraz sprawozdawczością zewnętrzną, w tym GUS i POL-on,

17) Przygotowywanie informacji na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej działalności prorektora ds. studenckich i działu,

18) Organizacja kursów dla maturzystów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dniem 1 lutego 2021 r. zostało utworzone w pionie prorektora ds. studenckich Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, które znajduje się w strukturze organizacyjnej Działu Współpracy ze Studentami.