Odpowiada za realizację polityki naukowej Uczelni, współpracę z gospodarką, kształcenie kadr i doktorantów.

Do zadań prorektora ds. badań należą w szczególności:

1) W zakresie badań naukowych:
a) planowanie strategiczne rozwoju dyscyplin naukowych,
b) inicjowanie, organizowanie i koordynacja działalności badawczej uczelni,
c) akceptowanie wniosków jednostek o finansowanie projektów badawczych ze środków uczelni,
d) opiniowanie wniosków zespołów badawczych o finansowanie zewnętrzne badań i wdrożeń,
e) organizowanie wsparcia zespołów badawczych w przygotowaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych,
f) podział środków finansowych, służących prowadzonym badaniom naukowym,
g) dokonywanie oceny systemu działalności naukowej,
h) ocena efektywności działalności badawczej pracowników i zespołów pracowników,
i) upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych uczelni,
j) organizacja obsługi służbowych podróży zagranicznych,
k) opiniowanie wniosków w sprawie przekazania uprawnień w zakresie doktoryzowania i habilitowania.
2) W zakresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych:
a) koordynacja działań związanych z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz nadzór nad wykonywaniem uprawnień uczelni w tym zakresie,
b) nadzór nad działalnością szkoły doktorskiej i realizacją programów kształcenia w szkole doktorskiej,
c) opiniowanie wniosków o zatrudnienie pracowników badawczych i badawczo – dydaktycznych,
d) przyznawanie urlopów naukowych, stypendiów i staży naukowych,
e) współdziałanie w organizacji konferencji naukowych.
3) · W zakresie współpracy z gospodarką i zagranicą:
a) tworzenie warunków do transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych do praktyki gospodarczej i społecznej,
b) nadzór nad przygotowaniem i realizacją umów i porozumień o współpracy
naukowej, szkoleniowej i organizacyjnej z organizacjami i środowiskami gospodarczymi,
c) ustalanie trybu i warunków nawiązywania kontaktów i umów o współpracy naukowej i wdrożeniowej z podmiotami gospodarczymi,
d) nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi, określanie warunków umów o współpracy oraz podpisywanie umów w tym zakresie,
e) nadzorowanie procedur przystępowania i realizacji umów w ramach naukowych programów międzynarodowych oraz programów wymiany międzynarodowej takich jak: ERASMUS, CEEPUS, NAWA itp.,
f) koordynacja działań związanych z pobytem przyjeżdżających do uczelni cudzoziemców na staże naukowe, studia doktoranckie, wymianę doświadczeń, wygłoszenie wykładów itp.,
g) nadzór nad zamawianymi pracami badawczymi.
4) · W zakresie gospodarki aparaturą naukowo-badawczą:
a) nadzór nad planowaniem zakupów i zakupem aparatury i urządzeń naukowobadawczych, finansowanych w ramach środków własnych, pochodzących z grantów, dotacji na cele naukowe, projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
b) kwalifikowanie aparatury do tzw. zasobu centralnego,
c) nadzorowanie wykorzystania aparatury do prac badawczych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych,
d) podejmowanie decyzji o przydzieleniu aparatury znajdującej się w zasobie centralnym do projektów badawczych, badawczo – wdrożeniowych i innych, rozstrzyganie spraw spornych w tym zakresie.
5) · W zakresie wynalazczości i ochrony patentowej:
a) nadzór nad prowadzeniem spraw w dziedzinie ochrony patentowej i własności intelektualnej pracowników uczelni,
b) współpraca z podmiotami zajmującymi się przygotowaniem ochrony własności intelektualnej i patentowej,
6) · Koordynacja działań związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń.
8) · W zakresie działalności wydawniczej i bibliotecznej:
a) nadzór nad działalnością Wydawnictwa,
b) nadzór nad działalnością Biblioteki Głównej,
c) koordynowanie wydawnictw przygotowanych przez jednostki.