ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokój 419

Andrzej Hamerla - kierownik
andrzej.hamerla@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 550


Ewa Woźna
ewa.wozna@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 299

Adam Paczkowski
adam.paczkowski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 255

Jerzy Jucha
jerzy.jucha@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 552

Małgorzata Stypułkowska
malgorzata.stypulkowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 551

Krzysztof Genge
krzysztof.genge@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 400

Andrzej Woźniak
andrzej.wozniak@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 400

Kazimierz Matyjaszczyk
kazimierz.matyjaszczyk@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 551

Dariusz Berezka
dariusz.berezka@tu.koszalin.pl  / 94 34 78 338

Piotr Rybus
piotr.rybus@tu.koszalin.pl / 94 34 78 400

Anna Szabelska
anna.szabelska@tu.koszalin.pl / 94 34 78 552


Do zadań działu eksploatacji należą w szczególności:

1) Nadzór, utrzymywanie i prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych nieprzyporządkowanej do Wydziałów (mającej charakter użyteczności uniwersalnej);

2) Nadzór nad prawidłowością eksploatacji, utrzymywanie w niepogorszonym stanie technicznym obiektów wynajętych przez Uczelnię użytkownikom zewnętrznym;

3) Zapewnienie zgodności użytkowania obiektów i wprowadzanie zmian w zasadach użytkowania z przepisami ochronie przeciwpożarowej;

4) Organizowanie i prowadzenie obowiązkowych okresowych kontroli i badań dotyczących stanu technicznego obiektów i instalacji w budynkach Uczelni, prowadzenie książek obiektów budowlanych. Przekazywanie kopii protokołów z  przeglądów do Działu Inwestycji i Remontów oraz innych jednostek właściwych dla rodzaju prac niezbędnych do wykonania w wyniku zaleceń;

5) Określanie, w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, potrzeb prac budowlanych modernizacyjnych oraz wszelkich remontów i napraw budynków, budowli i urządzeń Uczelni;

6) Nadzór nad pełną sprawnością techniczną budynków i budowli oraz urządzeń i wszelkich instalacji posiadanych w Uczelni;

7) Prowadzenie ewidencji wszystkich obiektów Uczelni, z uwzględnieniem poniesionych nakładów na ich utrzymanie i przywracanie sprawności technicznej;

8) Planowanie w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Uczelni wyposażenia technicznego obiektów;

9) Organizowanie i udział w technicznych odbiorach remontów i modernizacji, egzekwowanie terminowego usuwania stwierdzonych usterek oraz odbiorów gwarancyjnych;

10) Załatwianie wszelkich spraw formalnych związanych z nabyciem przez Uczelnię obiektów;

11) Zlecanie w porozumieniu z Działem Zamówień bieżących napraw i serwisu sprzętu będącego na wyposażeniu Uczelni wraz z rozliczeniem usług z tym związanych;

12) Prowadzenie we współpracy z Uczelnianym Centrum Technologii Informatycznych obsługi systemu komunikacji telefonicznej jednostek organizacyjnych Uczelni;

13) Rozliczanie opłat eksploatacyjnych za zużycie energii, opłat telekomunikacyjnych usługi eksploatacyjne, dozorowe itp.;

14) Świadczenie usług w zakresie transportu dla jednostek Uczelni, a w tym:

a) świadczenie usług transportowych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni,

b) dysponowanie taborem samochodowym i organizacja jego pracy,

c) wynajmowanie obcego transportu samochodowego i zlecanie usług transportowych oraz ich rozliczanie,

d) prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami transportu, planowanie zapotrzebowania na pojazdy i nakładów na ich utrzymanie, zapewnienie remontów i kontroli technicznej, e) obliczanie wynagrodzenia kierowców,

f) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

g) prowadzenie spraw związanych z ewidencją, rejestracją i ubezpieczeniem pojazdów.

15) Udział w uczelnianych komisjach związanych z eksploatacją majątku;

16) Udział w kontrolach instytucji zewnętrznych takich jak służby sanitarno – epidemiologiczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, Państwowej Inspekcji Pracy itp. Przygotowanie propozycji i realizacja zatwierdzonych działań pokontrolnych;