Skład Senatu Politechniki Koszalińskiej 2020-2024

JM REKTOR Politechniki Koszalińskiej - dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

PROREKTOR DS. NAUKI - dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA - dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK

PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK


I. Członkowie Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora i profesora uczelni: 

WILŚiG reprezentujący dyscyplinę Inżynieria Lądowa i Transport: 
dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK  

reprezentujący WILŚiG: dr hab. inż. Jacek Domski, Prof. PK

WEiI reprezentujący dyscyplinę Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika:  
dr hab. inż. Robert Suszyński, Prof. PK 

reprezentujący WEiI: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, Prof. PK

WM reprezentujący dyscyplinę Inżynieria Mechaniczna: 
dr hab. inż. Błażej Bałasz, Prof. PK  

reprezentujący WM: dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, Prof. PK

WNE reprezentujący dyscyplinę Ekonomia i Finanse: 
dr hab. Grzegorz Przekota, Prof. PK  

reprezentujący WNE: dr hab. inż. Jerzy Korczak, Prof. PK

WH reprezentujący dyscyplinę Nauki o Polityce i Administracji: 
dr hab. Michał Polak, Prof. PK  

reprezentujący WH: dr hab. Zbigniew Danielewicz, Prof. PK

WAiW reprezentujący dyscyplinę Sztuki Plastyczne i Konserwacje Dzieł Sztuki: 
dr hab. Katarzyna Radecka, Prof. PK  

reprezentujący WAiW: dr hab. Przemysław Majchrzak, Prof. PK


II.  Członkowie Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1. dr inż. Marcin Walczak
2. dr inż. Ewa Dobruchowska
3. dr inż. Sławomir Nagnajewicz
4. dr Rafał Rosiński
5. dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut

III. Członkowie Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami:

1.  Agnieszka Jedlińska
2.  Michał Malatyński

IV.   Członkowie Senatu z grupy studentów i doktorantów:

1. Sebastian Banucha
2. Klaudia Ruchlewicz
3. Kacper Teterka

4. Aleksandra Zmuda Trzebiatowska
5. Kamil Banaszek


Do kompetencji senatu uczelni należą w szczególności:

1) uchwalanie, zmiana, wykładnia postanowień statutu,

2) uchwalanie regulaminów studiów, Szkoły Doktorskiej, studiów podyplomowych, zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni oraz regulaminu finansowego,

3) uchwalanie strategii rozwoju uczelni przedkładanej przez rektora i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji,

4) uchwalanie na wniosek rektora listy dyscyplin podlegających ewaluacji, zwanych w statucie dyscyplinami wiodącymi,

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni,

6) opiniowanie kandydatów na rektora,

7) ocena funkcjonowania uczelni,

8) zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z działalności uczelni,

9) formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań,

10) przyjmowanie sprawozdań Rady Uczelni i sprawozdań uczelnianych jednostek organizacyjnych wskazanych w statucie w zakresie ich działalności naukowej i organizacyjnej,

11) wyrażanie opinii w sprawie utworzenia filii lub innej jednostki organizacyjnej uczelni, o ile z takim wnioskiem wystąpi rektor,

12) wyrażenie opinii w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,

13) nadawanie tytułu doktora honoris causa,

14) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz na kształcenie specjalistyczne, określenie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, 

15) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego,

16) ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich,

17) określanie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się,

18) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki,

19) wykonywanie zadań związanych z:

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia – zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

20) zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów, wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia,

21) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaangażowania środków finansowych uczelni związanych z przystąpieniem do projektów krajowych i międzynarodowych,

22) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, centrum transferu technologii, utworzenie fundacji lub stowarzyszenia,

23) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki wskazanej w art. 159 ust. 1 oraz art. 149 ustawy,

24) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz senatu w sprawach przedłożonych przez rektora albo członków senatu w liczbie 1/5 statutowego składu senatu,

25) ustalanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, 26) opiniowanie określonych przez rektora kryteriów ocen okresowych nauczycieli akademickich i innych pracowników.


Do kompetencji senatu należy także:

1) ustalenie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz zasad ustalania i zwalniania z opłat w postępowaniu prowadzonym w trybie eksternistycznym,

2) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki w głosowaniu do którego uprawnieni są członkowie senatu posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Senat i komisje senackie mogą występować do innych organów uczelni, organów Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów, jednostek organizacyjnych Uczelni o informacje dotyczące ich działalności.