Pedagogika jako kierunek studiów z dziedziny nauk społecznych wyposaża absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nie tylko z zakresu subdyscyplin pedagogicznych, ale także obszernie kształci w zakresie psychologii, socjologii i nauk prawnych. Kształcenie  teoretyczne uzupełnione  jest obszernym programem praktyk zawodowych w wymiarze 960 godzin na studiach licencjackich i 480 na magisterskich. Trzy oferowane obecnie do wyboru specjalności na obydwu stopniach cieszą się od lat niesłabnącą popularnością, gdyż odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku pracy oraz dlatego, że kształcenie na nich  realizują specjaliści-praktycy. Studiowanie pedagogiki przygotowuje do dynamicznego projektowania swojego rozwoju zawodowego w obszarze edukacji, resocjalizacji, działalności opiekuńczo-wychowawczej.


PRYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika I i II stopnia uzyskują przygotowanie pedagogiczne wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela.


FORMY KSZTAŁCENIA:

studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne - czas trwania: 6 semestrów,

studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne - czas trwania: 6 semestrów

studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne - czas trwania: 4 semestry

studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne - czas trwania: 4 semestry


DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

Studia I stopnia

  • terapia pedagogiczna - korekcyjna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
  • pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii

Studia II stopnia

  • terapia pedagogiczna - korekcyjna z arteterapią
  • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową

Perspektywy zawodowe absolwentów:

PROGRAM STUDIÓW

Obwieszczenie Rektora PK 27/2022 - z dnia 21 grudnia 2022


FILM PROMOCYJNY
https://www.youtube.com/watch?v=-KgF1KRMSC8

Absolwenci, w zależności od specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako: pedagog i wychowawca w świetlicach, internatach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opieki całkowitej i częściowej, ośrodkach terapii uzależnień, organizacjach i stowarzyszeniach działających w obszarze readaptacji społecznej. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje stanowią podstawę do zdobywania kwalifikacji umożliwiających pracę jako: pedagog rodziny, członek zespołu kuratorskiej służby sądowej jako kurator społeczny, pedagog i wychowawca w policyjnych izbach dziecka, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w aresztach śledczych i zakładach karnych; w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego; placówkach wielofunkcyjnych. Absolwent może podjąć pracę również jako wychowawca w placówkach opieki całkowitej i częściowej, w szkołach, wybrane instytucje pomocy społecznej (asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej), zakłady opiekuńczo - lecznicze (prewentoria, sanatoria).


Ponadto absolwent może podjąć pracę na stanowisku terapeuty zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz pedagoga, terapeuty prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole i placówce (specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój.

Załączniki

Nazwa
Program_Pedagogika_I_stopien_Profil_praktyczny_od_2023_24.pdf pobierz
Program_Pedagogika_II_stopien_Profil_praktyczny_od_2023_24.pdf pobierz