TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

4-letnie (8 semestrów) (stacjonarne i  niestacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zdobywa wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych, systemu HACCP, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych. Nabywa umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym. Uzyskuje kompetencje, jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, organizacji produkcji i kontroli jakości żywności.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  • praca w zakładach przemysłu spożywczego, jako: - główny technolog, kierownik produkcji, laborant oceniający surowce i produkty spożywcze, projektant procesów i receptur produktów, projektant opakowań oraz  organizator dystrybucji żywności;

  • w zakładach żywienia zbiorowego;

  • w hotelach na stanowiskach menadżerskich;

  • w placówkach kontroli jakości żywności;

  • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej;

  • w  przedsiębiorstwach dystrybucji i handlu żywnością;

  • w szkolnictwie zawodowym, po ukończeniu kursu pedagogicznego.

Specjalność: BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu biotechnologicznych metod przetwarzania i utrwalania żywności, mikrobiologii żywności oraz suplementacji żywności zwiększającej jej wartość odżywczą i trwałość.

Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu zasad żywienia człowieka oraz podstaw dietetyki z elementami żywienia alternatywnego, w tym projektowania diet i receptur oraz stosowania żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia. Posiada również wiedzę z zakresu przetwórstwa żywności, zasad higieny i szeroko rozumianej produkcji bezpiecznej żywności.

Specjalność: INŻYNIERIA ŻYWNOŚCI

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu inżynieryjnych aspektów przetwarzania żywności. Zna metody badań surowców i produktów spożywczych oraz zasady projektowania operacji i linii technologicznych. Posiada również umiejętności związane z organizacją i kierowaniem produkcji żywności z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa produkcji żywności.

Specjalność: TECHNOLOGIA PRZETWÓRSTWA RYB
Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu technologii przetwórstwa ryb. W szczególności wiedza ta ukierunkowana jest na warunki pozyskiwania surowca pochodzenia wodnego, badania jakości surowców i produktów przetwórstwa rybnego oraz projektowania procesów i organizacji produkcji.


TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

1,5 letnie ( 3 semestry) (stacjonarne i niestacjonarne) II stopnia magisterskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent jest przygotowany do kreowania i wdrażania innowacji w procesach przetwarzania żywności, organizowania i optymalizacji procesów jej przetwarzania, oceny wpływu modyfikacji technologii na produkt, kreatywnego (opartego na właściwej podbudowie) podejścia do problemów żywienia współczesnego człowieka, a przede wszystkim do działania w warunkach produkcyjnych zakładu przetwórstwa żywności w kontekście techniki, technologii, jakości, innowacji i zasad funkcjonowania w myśl strategii „Przemysł 4.0”. Wiedza zdobyta w czasie studiów daje absolwentom podstawy do pełnienia funkcji menedżerskich średniego szczebla, projektowych lub konsultingowych w zakresie: technologii przetwarzania żywności, gastronomii, żywienia człowieka i usług powiązanych z szeroko rozumianą inżynierią żywności i obsługą produkcji. Wykształcenie takie daje także możliwość rozpoczęcia i rozwinięcia własnej działalności gospodarczej z zakresu przetwórstwa żywności i żywienia człowieka. Absolwenci II stopnia kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka charakteryzują się umiejętnościami tworzenia i wdrażania innowacji w proces produkcyjny oraz organizowania i optymalizacji procesów przetwarzania wraz z oceną wpływu technologii na przebieg procesu przetwarzania. Absolwenci posiadający takie umiejętności są obecnie bardzo poszukiwanymi pracownikami w sektorze małych i średnich firm przetwórstwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa rybnego, które w obszarze województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego jest przemysłem dominującym. Daje to absolwentom możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach technologa, inżyniera produktu, inżyniera procesu, inżyniera rozwoju produktu w różnych działach m.in. w dziale badań i rozwoju, w dziale projektowania procesów technologicznych czy też w dziale planowania operacyjnego i przygotowania produkcji. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu przetwórstwa żywności, żywienia człowieka, usług gastronomicznych i doradztwa w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności.

Specjalność: ORGANIZACJA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i zarządzania procesem produkcyjnym żywności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zachowania procedur bezpieczeństwa jej przetwarzania. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie nowoczesnych procedur i systemów kontroli jakości przetwarzanej żywności od przyjęcia surowca przez przetwarzanie, pakowanie i magazynowanie gotowych produktów po ich dystrybucję i handel. Absolwent tej specjalności może z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w działach odpowiedzialnych za przygotowanie i organizowanie produkcji, kontrolę jakości i inżynierię procesów przetwarzania.

Specjalność: TOWAROZNAWSTWO PRODUKTÓW I TECHNIKI OPAKOWANIOWE
Absolwent kończący tą specjalność posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa oraz nowoczesnych technik i technologii pakowania produktów spożywczych. Posiada umiejętność kreatywnego działania w zakresie projektowania i wdrażania modyfikacji technologicznych oraz projektowania nowych produktów i opakowań do żywności. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w działach R&D zakładów przetwórstwa spożywczego, działach wdrożeniowych produktu oraz w działach powiązanych z pakowaniem i przechowywaniem żywności.

Specjalność: GASTRONOMIA Z ELEMENTAMI DIETETYKI
Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki organizacji i funkcjonowania nowoczesnych zakładów gastronomicznych w połączeniu z wiedzą i świadomością występujących coraz powszechniej problemów cywilizacyjnych związanych z odżywianiem się człowieka współczesnego. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje do projektowania, prowadzenia i zarządzania zakładami gastronomicznymi i żywienia zbiorowego.

Specjalność: PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW AKWAKULTURY
Absolwent kończący tą specjalność posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z obszaru produkcji surowców i produktów żywnościowych pochodzenia wodnego. Posiada świadomość problematyki ukierunkowanej na produkcję żywności pochodzenia wodnego w połączeniu z kompetencjami umożliwiającymi racjonale wykorzystanie zasobów naturalnych środowiska wodnego, jako obszaru prowadzenia działalności produkcyjnej. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w zakładach hodowlanych i przetwórstwa żywności pochodzenia wodnego, jako specjalista z zakresu prowadzenia działalności produkcyjnej.