ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 4-letnie (8 semestrów) (stacjonarne i  niestacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwenci  tego kierunku są przygotowani do: zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Wiedza zdobyta w czasie studiów daje absolwentom podstawy do pełnienia funkcji menedżerskich, projektowych lub konsultingowych w zakresie: zarządzania produkcją i usługami technicznymi, zarządzania procesami rozwoju produktów, zarządzania jakością czy zarządzania procesami pomocniczymi i obsługą produkcji. Wykształcenie takie daje także możliwość rozwinięcia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Umiejętności absolwenta dotyczą przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych. Absolwent może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania i technicznego przygotowania produkcji lub prowadzić własną firmę.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  • organizowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji

  • zarządzanie jakością produkcji

  • organizowanie i koordynowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

  • udział w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji procesowych, optymalizacji, zarządzania projektami i transportem.

Specjalność: INŻYNIERIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
Specjalność Inżynieria procesów logistycznych ma charakter interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z przygotowaniem w zakresie zarządzania, ekonomii oraz informatyki, niezbędne dla sterowania procesami przepływu zasobów materialnych w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Przedmiotem studiów są zagadnienia z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, gospodarki zapasami, organizacji magazynów, gospodarki opakowaniami i recyklingu, a także transport i spedycja.

Specjalność: TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII PRODUKCJI
Studenci tej specjalności kształcą się w zakresie zintegrowanego modelowania, projektowania i wytwarzania wyrobów z użyciem nowoczesnych systemów komputerowych klasy CAD/CAM/CAE oraz systemów klasy ERP. Absolwenci tej specjalności posiadają nowoczesną i kompleksową wiedzę z zakresu metod innowacyjnego opracowania wyrobu, oceny jakości produkcji, symulacji i wizualizacji procesów produkcyjnych oraz organizacyjnego przygotowania produkcji, również w zintegrowanych systemach wytwarzania.

Specjalność: MENEDŻER PRODUKTU
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do zarządzania całym cyklem życia produktu, począwszy od kreowania charakterystyki innowacyjnego produktu, poprzez zarządzanie jego rozwojem i wdrożeniem do produkcji, wprowadzeniem i utrzymaniem na rynku aż do jego wycofania i recyklingu. Takie działania są niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa w celu zapewniania jego konkurencyjności na rynku. Podczas nauki studenci zdobywają wiedzą z zakresu: zarządzania produktem, podstaw projektowania innowacji, modelowania w technice, zarządzania projektami rozwoju produktu oraz marketingu strategicznego.


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

1,5- roczne (3 semestry) (stacjonarne) II stopnia magisterskie

2- letnie (4 semestry)  (niestacjonarne) II stopnia magisterskie

Sylwetka absolwenta: Absolwenci są przygotowani do: organizowania i zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji procesowych, oraz w zależności od wybranej specjalności do optymalizacji procesów produkcyjnych, zarządzania projektami, zarządzania transportem oraz zarządzania operacyjnego.

Wiedza zdobyta w czasie studiów daje absolwentom podstawy do pełnienia funkcji menedżerskich, projektowych lub konsultingowych w zakresie: zarządzania produkcją i usługami technicznymi, zarządzania procesami rozwoju produktów, zarządzania jakością czy zarządzania procesami pomocniczymi i obsługą produkcji. Wykształcenie takie daje także możliwość rozwinięcia własnej działalności gospodarczej z zakresu inżynierii produkcji. Studia na II stopniu kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera – specjalisty od zarządzania i działalności inżynierskiej, zwłaszcza w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych, zarządzania projektami, zarządzania transportem oraz zarządzania operacyjnego (Operations management).

Specjalność: OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
Specjalność Optymalizacja procesów produkcyjnych obejmuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem oraz nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych wspomagających procesy zarządzania. Absolwenci będą potrafili w praktyce stosować metody doskonalenia, modelowania i symulacji procesów. Dzięki umiejętności wykorzystania narzędzi symulacyjnych i metod sztucznej inteligencji oraz posiadanej wieloaspektowej wiedzy o procesach produkcyjnych, posiądą umiejętności prowadzenia analiz procesów produkcyjnych i dokonywania ich wielokryterialnej optymalizacji. Absolwenci nabywają teoretyczne i praktyczne umiejętności projektowania i efektywnej eksploatacji systemów produkcyjnych.

Specjalność: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Specjalność Zarządzanie projektami obejmuje zakres zarządzania, którego przedmiotem są złożone, niepowtarzalne przedsięwzięcia określane mianem projektów. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z organizacją projektu, zarządzaniem zespołem projektowym, zarządzaniem komunikacją i wiedzą w projekcie oraz elementami zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Studenci poznają również metody i techniki komputerowe stosowane w zarządzaniu projektami, zapoznają się z najnowszymi metodami zarządzania innowacyjnymi projektami we współczesnych przedsiębiorstwach.

Specjalność:  ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM
Specjalność Zarządzanie transportem obejmuje tematykę nowoczesnego transportu, w tym zintegrowanych systemów transportowych, inżynierii procesów oraz środków transportowych. Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania infrastrukturą oraz procesami transportowymi, przeładunkowymi i logistycznymi z zastosowaniem metod modelowania i symulacji. Ponadto, zdobywają wiedzę z zakresu planowania i nadzoru procesów zaopatrzenia, najnowocześniejszych technologii transportowych i przeładunkowych, spedycji oraz logistycznego zarządzania, planowania, projektowania i badania efektywności procesów. Oprócz środków technicznych, przekazywane są elementy ekonomiki, prawa, i logistyki. W efekcie studenci zdobywają usystematyzowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych i transportowych oraz nabywają umiejętności ich optymalizacji.

Specjalność: OPERATIONS MANAGEMENT
Specjalność Operations management realizowana jest w języku angielskim i obejmuje tematykę zarządzania operacyjnego, zarządzania technologiami, zarządzania cyklem życia produktu oraz organizacji wirtualnych. Absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania na poziomie operacyjnym zasobami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania technologiami stosowanymi w procesie produkcyjnym, oraz metod i narzędzi zarządzania produktem w całym cyklu jego życia rynkowego. Ponadto, zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnej formy tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest organizacja wirtualna. W efekcie absolwenci zdobywają usystematyzowaną wiedzę z zakresu zarządzania operacyjnego w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz nabywają umiejętności ich usprawniania.