Ewa Gulczyńska (kierownik DS1)
ewa.gulczynska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 914

Joanna Szreder (kierownik DS2)
joanna.szreder@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 906

Karolina Piórkowska (kierownik DS3)
karolina.piorkowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 907

Wojciech Biernacki (kierownik DS4)
wojciech.biernacki@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 920

Rita Dzidziewicz-Gryka (Hotel Asystenta)
rita.dzidziewicz-gryka@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 08 328

Marlena Gołębiowska
marlena.golebiowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 918

Adriana Wnękowska / tel. 94 34 78 904

Czesław Starczewski / tel. 94 34 78 925


Do zadań działu należą w szczególności:

1) Bieżąca analiza kosztów utrzymania domów studenta i hoteli asystenta oraz przygotowywanie wniosków o ustalenie wysokości odpłatności za 1 miejsce w domu studenckim i pokój w hotelu asystenta;

2) Nadzór nad prawidłowością zakwaterowania studentów, pracowników i innych osób, które uzyskały prawo do zamieszkania i prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji;

3) Sporządzanie sprawozdań z należności i wpłat za zakwaterowanie w domu studenta i nadzorowanie terminowości wnoszenia opłat i prowadzenie windykacji należności;

4) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do zamieszkania;

5) Dbałość o zapewnienie sprawności technicznej budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także utrzymanie ładu i porządku na terenie osiedla akademickiego;

6) Współpraca z Działem Eksploatacji, Działem Administracyjno – Gospodarczym i Działem Inwestycji i Remontów w zakresie konserwacji, remontów i inwestycji na terenie osiedla;

7) Określanie, w ścisłym współdziałaniu z odpowiednimi komórkami Uczelni, zakresów remontów, modernizacji, wyposażenia, współdziałanie w opracowaniu projektów planów rzeczowo-finansowych i remontów;

8) Zabezpieczanie budynków i innych składników majątkowych przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem;

9) Współpraca z Działem Zamówień w przygotowaniu projektów umów Uczelni i postępowań na wyłonienie wykonawców usług na rzecz działalności Domów Studenckich.

10) Nadzór nad realizacją umów zawartych przez Uczelnię, a dotyczących działalności Domów Studenckich, kontrola przestrzegania warunków umów, udział w odbiorach przedmiotu umowy, potwierdzanie wykonania usług objętych umowami;

11) Przygotowanie projektów umów z osobami fizycznymi i podmiotami na najem pomieszczeń i składników majątkowych Domów Studenckich i Hotelu Asystenta;

12) Prowadzenie ewidencji wynajętych lokali;

13) Prowadzenie działalności hotelowej;

14) Obsługa systemów informatycznych stosowanych w Uczelni w zakresie zarządzania Domami Studenckimi, sprawozdawczością i obiegiem dokumentów.