Do zadań kwestora należą:

1) Pełnienie funkcji głównego księgowego i sprawowanie nadzoru nad jednostkami Kwestury;

2) Kontrola gospodarki finansowej Uczelni wynikająca z obowiązujących przepisów prawa;

3) Prowadzenie rachunkowości Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach pełnomocnictw bankowych;

5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym;

6) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

7) Zapewnienie obsługi finansowej Uczelni;

8) Wypłata wynagrodzeń i innych wypłat dla pracowników, stypendiów, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń pieniężnych;

9) Analiza i zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań Uczelni;

10) Kontrola prawidłowego ustalania i ściągania należności;

11) Kontrola rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS;

12) Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych i dotacji budżetowych;

13) Kontrola sprawozdań budżetowych w zakresie finansowym oraz deklaracji podatkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami;

14) Przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego, nadzór nad jego realizacją oraz zgłaszanie do niego zmian;

15) Zapewnienie bazy informacyjnej dla organów Uczelni;

16) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości, obiegu dokumentów finansowych oraz zadań podległych Kwestorowi działów;

17) Akceptacja i parafowanie umów pod względem finansowym oraz dokumentów, które skutkują zobowiązaniami finansowymi;

18) Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.