Do zadań kwestora należą:

1) Pełnienie funkcji głównego księgowego i sprawowanie nadzoru nad jednostkami kwestury,

2) Kontrola gospodarki finansowej uczelni wynikająca z obowiązujących przepisów prawa,

3) Prowadzenie rachunkowości uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach pełnomocnictw bankowych,

5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,

6) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

7) Zapewnienie obsługi finansowej uczelni,

8) Wypłata wynagrodzeń i innych wypłat dla pracowników, stypendiów, należności z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń pieniężnych,

9) Analiza i zapewnienie terminowej realizacji zobowiązań uczelni,

10) Kontrola prawidłowego ustalania i ściągania należności,

11) Kontrola rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS,

12) Kontrola prawidłowości rozliczeń finansowych i dotacji budżetowych,

13) Kontrola sprawozdań budżetowych w zakresie finansowym oraz deklaracji podatkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

14) Przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego, nadzór nad jego realizacją oraz zgłaszanie do niego zmian,

15) Zapewnienie bazy informacyjnej dla organów uczelni,

16) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości, obiegu dokumentów finansowych oraz zadań podległych kwestorowi działów,

17) Akceptacja i parafowanie umów pod względem finansowym oraz dokumentów, które skutkują zobowiązaniami finansowymi,

18) Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.