Osoba do kontaktu:
mgr Agnieszka Rydzkowska

agnieszka.rydzkowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 603

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów:
1.
   dr hab. Przemysław Jan Majchrzak, prof. PK
2.
   dr Kamila Radlińska
3.
   dr Piotr Szarszewski

UCHWAŁA Nr 11/2024 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów

UCHWAŁA Nr 54/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów
 

UCHWAŁA Nr 12/2024 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów

UCHWAŁA Nr 55/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNĄ DLA STUDENTÓW

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1882)

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) – Dział VII, Rozdział 2 i 3 – Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów