Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Nowy kierunk studiów II stopnia – GEOINFORMATYKA

GEOINFORMATYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 • 1,5 roczne (stacjonarne) II stopnia (magisterskie)
 • 2-letnie (niestacjonarne) II stopnia (magisterskie)

Powszechnie stosowane systemy pomiarowe w każdej sekundzie pozyskują dane przestrzenne w różnej postaci. Ilość informacji jaką dostarczają nowoczesne techniki, takie jak systemy obrazowania satelitarnego czy skanery laserowe są ogromne, a ich analiza i przetworzenie bez technik informatycznych byłyby niemożliwe. W związku z tym, naprzeciw potrzebom pozyskiwania i przetwarzania dużej ilości danych na Wydziale ILŚiG powołano nowy kierunek studiów II stopnia - GEOINFORMATYKA.

Geoinformatyka integruje szerokie spektrum nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Te interdyscyplinarne studia przygotowują przyszłych magistrów do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Uczą się oni posługiwania nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego tj. odbiorników satelitarnych, bezzałogowych statków powietrznych, skanerów laserowych i tachimetrów zautomatyzowanych. Nasze laboratoria: Informatyki, Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki dysponują nowoczesnym oprogramowaniem do opracowywania danych pozyskanych za pomocą różnych technik obserwacyjnych.

Zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geoinformatyki wciąż wzrasta, stwarzając perspektywy ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Dzięki realizowaniu takich przedmiotów jak np. : Fotogrametria i teledetekcja, Podstawy kartografii i opracowanie map numerycznych, Systemy informacji przestrzennej, GNSS, Zaawansowane technologie pomiarowe, Algorytmy i programowanie skryptowe, Metajęzyki, GIS i OpenGIS, Geobazy danych i geoportale  studenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu geoinformatyki.

Nasi absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • firmach o profilu geoinformatycznym tworzących systemy informacji o terenie,
 • firmach IT, które opierają się na systemach geoinformatycznych,
 • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych, gdzie wymagana jest umiejętność obsługi baz geoinformatycznych,
 • firmach działających w branży budowlanej,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w sektorach gospodarki wykorzystujących zasoby danych przestrzennych np. telekomunikacja, energetyka, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka, transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo, geomarketing,
 • w indywidualnej przedsiębiorczości świadczącej usługi tworzenia nowoczesnych produktów geoinformatycznych,
 • firmach geodezyjnych i kartograficznych.

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1249/geoinformatyka 

Darmowe liczniki odwiedzin