Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

 

Kierunek Ochrona Klimatu to pierwsze tego typu - kompleksowe studia w Polsce. Zostały powołane do życia dnia 29.04.2022 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki. Nasza oferta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów potrafiących umiejętnie kształtować otoczenie w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki zmiany klimatu.

Studia te łączą w sobie elementy kierunków przyrodniczych oraz technicznych. Dzięki atrakcyjnym formom kształcenia, pozwalają one na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, kandydaci mogą zapoznać się również z metodyką prac laboratoryjnych, terenowych oraz projektowych.

Ze względu na praktyczny charakter studiów, umożliwiają one zapoznanie się z najnowszymi technologiami ochrony klimatu, nie tylko z perspektywy „szkolnej ławy”, ale także bezpośrednio podczas praktyk w instytucjach państwowych, otoczeniu gospodarczym oraz w jednostkach badawczych.

Absolwenci kierunku Ochrona Klimatu to przyszła kadra specjalistów potrafiących umiejętnie gospodarować zasobami środowiska tak, aby wszyscy mogli korzystać z niego w sposób zrównoważony. To także przyszli inżynierowie biorący udział w kształtowaniu rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz środowiska naturalnego.

Zajęcia na kierunku Ochrona Klimatu odbywać się będą przede wszystkim w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2, będącego siedzibą Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Oprócz tego część zajęć realizowana będzie w kampusach Uczelni przy ul. Racławickiej i ul. Kwiatkowskiego.

Ze względu na charakter studiów, w programie przewidziane zostały także zajęcia w instytucjach współpracujących z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Politechnika Koszalińska uczestniczy również w programach międzynarodowej wymiany studentów, co oznacza, że masz szansę na odbycie części studiów za granicą.

Studia trwają 4 lata, które podzielone są na 8 semestrów. Jeden z semestrów w całości przeznaczony jest na realizację praktyki zawodowej, odbywającej się poza Uczelnią.

Studia na kierunku Ochrona Klimatu prowadzone są w trybie stacjonarnym – dziennym. Oznacza to, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Większość studiów inżynierskich w Polsce ma charakter ogólnoakademicki. Trwają one przeważnie 3,5 roku.

Profil studiów określany jako praktyczny oznacza, że duży nacisk w programie studiów, został położny na wykształcenie w studentach określonych umiejętności. Są one zdobywane na zajęciach praktycznych, do których należą ćwiczenia, laboratoria, projekty oraz zajęcia terenowe.

Drugą istotną cechą  profilu praktycznego jest realizacja praktyki zawodowej. Umożliwia ona:

 • zapoznanie się z funkcjonowaniem danego środowiska pracy
 • zdobycie doświadczenia zawodowego, którym można pochwalić się w CV
 • realizację pracy dyplomowej w porozumieniu z daną instytucją
 • znalezienie potencjalnego miejsca przyszłej pracy

Praktyki studenckie realizowane są na semestrach IV i VI. Pierwsza z nich trwa jeden miesiąc, druga – cały semestr.

Na chwilę obecną Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ma podpisanych ponad 30 deklaracji, gwarantujących ponad 170 miejsc praktyk dla przyszłych studentów kierunku Ochrona Klimatu.  Obejmują one wiele branż, zarówno na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim.

Lista potencjalnych pracodawców wciąż jest rozwijana. Być może znajdzie się na niej miejsce dla instytucji wskazanej przez Ciebie.

Rekrutacja na studia na kierunku Ochrona Klimatu rozpoczyna się w czerwcu 2022 r. Odbywa się ona drogą elektroniczną, do której link znajdziesz tutaj i

Na studia można zostać przyjętym na dwa różne sposoby.

1. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego

Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego:

 • Biologicznej
 • Chemicznej
 • Fizycznej
 • Matematycznej
 • Astronomicznej
 • Wiedzy Ekologicznej
 • Wiedzy Technicznej

lub laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Politechnikę Koszalińską – Bieg po Indeks, zostajesz przyjęty z pominięciem z procedury kwalifikacyjnej.

2. Z postępowaniem rekrutacyjnym

Jeżeli nie spełniasz kryteriów z pkt. 1) bierzesz udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, który ma charakter konkursu świadectw.

Do przedmiotów maturalnych, preferowanych do przyjęcia na kierunek Ochrona Klimatu należą:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • biologia
 • geografia
 • chemia
 • fizyka i astronomia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

 • świadectwo maturalne (tzw. nowa matura),
 • świadectwo dojrzałości (tzw. stara matura),
 • Maturę Międzynarodową, potwierdzoną dyplomem IB (International Baccalaureat)
 • Maturę Europejską, potwierdzoną dyplomem EB (European Baccalaureate)

Szczegółowe zasady przyjęć na studia Ochrona Klimatu znajdziesz tutaj

link do załącznika Uchwały Senatu 12/2022

Program studiów Ochrona Klimatu uwzględnia 61 kursów zgrupowanych w 9 modułów.

Przedmioty oznaczone * oznaczają kursy do wyboru. Sam wybierasz ścieżkę swojego rozwoju.

1. Moduł ogólny

Obejmuje kursy ogólnouczelnianie oraz humanistyczne.

2. Moduł nauk ścisłych

Grupa kursów opisujących budowę, zjawiska i procesy zachodzące w otaczającym nas świecie.

3. Moduł komputerowego wspomagania projektowania i analizy danych

Grupa kursów wspomagających pracę inżynierów – nauczysz się rysować, projektować i analizować dane.

4. Moduł nauk przyrodniczych

Pojawiają się w nim kursy uwielbiane przez miłośników przyrody. Zajmują się one badaniem i opisem wszystkich organizmów żywych – od tych najmniejszych po te największe.

5. Moduł nauk o Ziemi

Nie można zajmować się środowiskiem bez znajomości jego budowy i zachodzących w nim procesów. Proponowane przez nas kursy, pomogą Ci lepiej je zrozumieć.

6. Moduł technologii ochrony klimatu

Obejmuje przedmioty techniczne, na których zapoznasz się z technologiami ochrony i racjonalnego korzystania środowiska.

7. Moduł klimat a człowiek

Grupa kursów opisujących wzajemne relacje między klimatem a życiem i działalnością ludzi.

8. Moduł zarządzania zasobami środowiska

Grupa kursów nakierowanych na opanowanie wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania środowiskiem.

9. Moduł praktyk i dyplomowania

Ostatnia grupa kursów uwzględnia przedmioty i aktywności związane z praktykami oraz procesem dyplomowania.

Jeżeli przedstawiony powyżej zarys kursów, jest dla Ciebie niewystarczający, zachęcamy do zapoznania się z programem i harmonogramem studiów, które znajdziesz w podanych poniżej linkach.

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1270/ochrona-klimatu

 

 

Ukończenie studiów wymaga pozytywnego zaliczenia kursów przewidzianych w programie studiów, odbycia praktyk studenckich a także obronę pracy dyplomowej.

Ukończenie studiów wiąże się z nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Sam decydujesz o swoim losie. Po zakończeniu studiów możesz podjąć pracę zawodową. Zachęcamy jednak do dalszego rozwoju oferując Ci możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji lub na innych wydziałach Politechniki Koszalińskiej.

Skutki zmiany klimatu, których jesteśmy świadkami zaczynają dotykać coraz więcej stref naszego życia. Specjaliści, którzy będą potrafili w sposób racjonalny zarządzać i gospodarować środowiskiem z pewnością znajdą zatrudnienie w branżach związanych z: kształtowaniem terenów zurbanizowanych, ochroną środowiska, rolnictwem, leśnictwem, gospodarką energetyczną, transportem czy turystyką. To także szansa na zatrudnienie w instytucjach związanych ze świadczeniem tzw. usług ekosystemowych.
Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach administracji publicznej, instytutach badawczych i naukowych, Think Tankach, biurach projektowych, itp. Studia na kierunku Ochrona Klimatu umożliwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej o charakterze eksperckim lub konsultingowym.

Napisz do nas na adres: ochrona.klimatu@tu.koszalin.pl

Pełna dokumentacja (programy studiów, harmonogramy itd.) znajduje się na stronie:
https://tu.koszalin.pl/wilsig/kat/1270/ochrona-klimatu

Darmowe liczniki odwiedzin