Piotr Horków 
piotr.horkow@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 643

Małgorzata Rączy
malgorzata.raczy@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 642

Jerzy Zawisza
jerzy.zawisza@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 643


Do zadań działu należą:

1) Przygotowywanie projektów organizacyjnych i ekonomicznych dotyczących nowych inwestycji oraz modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów wg zakresu określonego przez władze Uczelni;

2) Prowadzenie nadzoru technicznego i organizacyjnego w trakcie inwestycji;

3) Organizowanie i udział w technicznych odbiorach inwestycji, egzekwowanie terminowego usuwania usterek oraz odbiorów gwarancyjnych. Rozliczanie i przekazywanie inwestycji do eksploatacji;

4) Sporządzanie wniosków na inwestycje budowlane do programów krajowych i zagranicznych;

5) Analiza ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych oraz opracowywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie;

6) Prowadzenie i załatwianie całokształtu spraw poprzedzających ustalenia i zatwierdzania programu budowy obiektów Uczelni.

7) Przygotowanie we współpracy z Działem Zamówień i jednostkami Uczelni zleceń na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

8) Opracowywanie projektów (rocznych, wieloletnich) programów i planów rzeczowofinansowych działalności remontowej i modernizacyjnej oraz realizacja zatwierdzonych na dany okres przedsięwzięć i zadań z tego zakresu, a w tym:

a) nadzór nad realizacją zadań remontowych z wykorzystaniem własnych zasobów,

b)współpraca z Działem Zamówień w przygotowaniu postępowania na wyłonienie wykonawców,

c) składanie zapotrzebowań materiałowych,

d)weryfikacja i opisywanie faktur otrzymanych od wykonawców za wykonane roboty,

e)rozliczanie odzysków materiałowych oraz rozliczanie materiałów powierzonych wykonawcom spoza Uczelni,

f) organizowanie i dokonywanie odbiorów technicznych, egzekwowanie od wykonawców terminowego usuwania stwierdzonych usterek,

g) przygotowywanie umów i zleceń oraz bieżący nadzór nad całością przeprowadzonych robót remontowych i inwestycyjnych,

h)uczestnictwo w komisjach technicznych, przetargowych i realizacja ich postanowień i zaleceń;

9) Nadzorowanie realizacji postanowień umów zawieranych przez Uczelnię w sprawie inwestycji lub remontów w części dotyczącej terminów wykonania i poprawności technicznej

10) Prowadzenie przeglądów stanu technicznego wszystkich budynków i budowli, pomieszczeń, instalacji i urządzeń własnych i użytkowanych przez Uczelnię;

11) Obsługa systemów informatycznych związanych z prowadzeniem inwestycji, ewidencją i rozliczaniem prac remontowych.