TRANSPORT / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 4-letnie  (8 semestrów) (stacjonarne i  niestacjonarne) I stopnia inżynierskie

Absolwenci kierunku Transport uzyskają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji środków transportu oraz wiedzę na temat zasad mechaniki i projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent posiada ugruntowaną wiedzy i umiejętności konieczne do realizacji różnych zadań transportowych w zakresie organizacji, analiz efektywności, doboru właściwych środków transportu, jak i logistyki oraz spedycji.

Absolwent będzie przygotowany do: realizacji procesów w transporcie, doboru środków i ich właściwej eksploatacji; realizacji prac wspomagających projektowanie infrastruktury transportu oraz materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy składowe maszyn i pojazdów transportowych oraz nadzór nad ich eksploatacją; zarządzania pracą w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w transporcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  • Doradca techniczny lub pracownik BOK w branży transportowej;

  • Kierownik serwisu samochodowego;

  • Logistyk, spedytor, organizator transportu;

  • Specjalista ds. zaopatrzenia i dystrybucji;

  • Doradca  ADR;

  • Zarządzający transportem;

  • Kosztorysant szkód komunikacyjnych i rzeczoznawca samochodowy;

  • Diagnosta samochodowy.

Specjalność: EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU
Absolwent specjalności Eksploatacja i diagnostyka środków transportu zdobędzie poszerzoną wiedzę teoretyczną oraz uzyska umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań personelu technicznego zajmującego się procesami eksploatacji pojazdów samochodowych. Cechy te umożliwią absolwentom objęcie samodzielnych stanowisk w serwisach i zakładach napraw samochodów, salonach sprzedaży samochodów i części samochodowych, punktach ASO, stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu certyfikatu diagnosty samochodowego) firmach ubezpieczeniowych oraz innych obiektach zaplecza technicznego transportu.

Specjalność: INŻYNIERIA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
Absolwent specjalności Inżynieria systemów logistycznych zdobędzie poszerzoną i współczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania, organizacji i nadzoru procesów logistycznych oraz spedycyjnych w transporcie drogowym. Cechy te umożliwią absolwentowi objęcie samodzielnych stanowisk w firmach organizujących przewozy drogowe osób i towarów, a w tym także oferujących usługi logistyczne, spedycyjne oraz magazynowe. Ponadto, program kształcenia umożliwia uzyskanie większości efektów kształcenia wymagany w procesie certyfikacji dla kompetencji zawodowych, umożliwiających samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego (po uzyskaniu certyfikatu).

Specjalność: RZECZOZNAWSTWO I LIKWIDACJA SZKÓD
Absolwent specjalności Rzeczoznawstwo i Likwidacja Szkód zdobędzie poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiednie dla zawodu likwidatora szkód komunikacyjnych, samodzielnego rzeczoznawcy samochodowego (po uzyskaniu certyfikatu), czy też biegłego z zakresu techniki samochodowej, ruchu drogowego i transportu. Absolwenci przygotowani będą do pracy w zakładach napraw samochodów oraz serwisach ASO pod względem stosowanych technologii i metod napraw samochodów.

Specjalność: ELEKTROMOBILNOŚĆ
Absolwent specjalności Elektromobilność zdobędzie szczegółową i uporządkowaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu budowy i eksploatacji nisko- i zero-emisyjnych środków transportu, systemów konwersji i dystrybucji energii oraz technologii SMART w systemach transportowych. Zajęcia realizowane w ramach modułu pozwolą do uzyskania niezbędnych kompetencji pozwalających na podjęcie praktyk, a następnie zatrudnienia, w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych i hybrydowych, zajmujących się systemami konwersji i dystrybucji energii oraz infrastruktury dla elektromobilności, biurach projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego oraz technologiami SMART w transporcie.