Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, w którym, szczególny nacisk kładziony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych profesjonalistów i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego w dalszej karierze zawodowej. Kierunek ten powstał z inicjatywy i przy współudziale firm z branży drzewnej, której gwałtowny rozwój w ostatnich latach sprawia, że Polska staje się światowym liderem w tej dziedzinie. Powoduje to duże zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie, użytkowanie i eksploatację zinformatyzowanych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Student wybierający ten kierunek zdobędzie wykształcenie inżyniera w obszarze dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych z dwóch dyscyplin Inżynieria Mechaniczna oraz Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych,
  • procesów i maszyn przemysłu drzewnego, wraz z projektowaniem konstrukcji i wyrobów z uwzględnieniem specyfiki przemysłu meblarskiego.

Studia są zlokalizowane w Szczecinku, wokół którego mają siedzibę firmy będące liderami branży drzewnej. Umożliwia to bezpośredni kontakt z najnowszymi technologiami i maszynami oraz doświadczonymi praktykami. Szczególna uwaga została zwrócona na praktyczny kontakt studenta z maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle. Kontakt studenta z przemysłem realizowany jest podczas zajęć laboratoryjnych, realizacji projektów oraz praktyk odbywanych w zakładach przemysłu drzewnego. Studenci studiujący na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym mają do wyboru dwie specjalności:

Automatyka i Utrzymanie Ruchu, w ramach której studenci uzyskują praktyczną wiedzę dotyczącą projektowania i konstrukcji, projektowania układów automatyki, programowania i obsługi systemów informatycznych odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi. Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętności związane z projektowaniem i programowaniem układów automatyki, programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługą systemów zarządzających utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach.

Produkcja i Projektowanie w Przemyśle Drzewnym, której absolwenci moją możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi linii technologicznych oraz wiedzę dotyczącą procesów przemysłu drzewnego. Studenci będą mogli zapoznać się z budową i programowaniem najnowocześniejszych obrabiarek wykorzystywanych w przemyśle. Posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie, wizualizację i analizę numeryczną konstrukcji.

Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzona o praktyczne umiejętności, pozwoli absolwentom tego kierunku kształcenia na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku i ułatwi znalezienie pracy w każdej branży przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu drzewnego) w kraju, jak i poza jego granicami.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłowych na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych, eksploatacją maszyn, technologią produkcji, utrzymaniem ruchu oraz projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów. Będą także posiadać poszerzoną wiedzą o zastosowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych. Absolwent będzie przygotowany do kontynuowanie nauki na studiach II stopnia lub w ramach innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.