Śniadeckich 2, budynek A, pokoje 523-524

Małgorzata Porazińska-Bychto - Kierownik Sekcji
malgorzata.porazinska-bychto@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 628

Katarzyna Szmit
katarzyna.szmit@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 629

Małgorzata Biedrycka
malgorzata.biedrycka@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 629


Do zadań sekcji należą w szczególności:

1) Naliczanie wynagrodzeń oraz stypendiów doktoranckich i habilitacyjnych dla pracowników Uczelni;

2) Rejestrowanie i wyrejestrowywanie zatrudnionych pracowników i członków ich rodzin do ZUS w systemie "Płatnik";

3) Prowadzenie rejestru płac;

4) Prowadzenie ewidencji księgowej kosztów wynagrodzeń Uczelni;

5) Sporządzanie sprawozdań GUS oraz MNiSW dotyczących wynagrodzeń;

6) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników do celów rentowych i emerytalnych;

7) Wydawanie zaświadczeń pracownikom Uczelni o wysokości pobieranego wynagrodzenia;

8) Przyjmowanie i ewidencja zwolnień lekarskich pracowników przekazywanych przez dział kadr i spraw socjalnych;

9) Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych, wychowawczych i zasiłków rodzinnych;

10) Prowadzenie rejestrów zasiłków i zwolnień oraz kart indywidualnych pracowników;

11) Naliczanie składek ZUS i sporządzanie comiesięcznych deklaracji dla ZUS, jako podstawy dokonania przelewu składek;

12) Sprawdzanie rachunków, umów-zleceń i umów o dzieło pod względem formalnym, naliczanie podatków od tych umów i przygotowywanie wypłaty;

13) Prowadzenie kartotek indywidualnych pracowników, dotyczących wynagrodzeń z funduszu bezosobowego;

14) Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, od wypłacanego osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz innych źródeł do Urzędu Skarbowego płatnika oraz podatników;

15) Przyjmowanie oświadczeń podatkowych i prowadzenie wszelkich rocznych rozliczeń dotyczących podatku dochodowego pracowników;

16) Przyjmowanie oświadczeń pracowników Uczelni i pozostałych w związku z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym