Justyna Bagieńska-Pięta / justyna.pieta@tu.koszalin.pl
Projekty Edukacyjne
tel. 94 34 78 639

Katarzyna Kowalczyk / katarzyna.kowalczyk@tu.koszalin.pl
Projekty Edukacyjne, WFOSiGW
tel. 94 34 78 639

Katarzyna Kołodziejczak / katarzyna.kolodziejczak@tu.koszalin.pl 
FINANSOWANIE BADAŃ: programy Fundusze Unijne, projekty krajowe (NCN, MNiSW, NCBR)
tel. 94 34 78 639

Magdalena Małecka / magdalena.malecka@tu.koszalin.pl
FINANSOWANIE BADAŃ: programy Fundusze Unijne, projekty krajowe (NCN, MNiSW, NCBR), międzynarodowe  
tel. 94 34 78 611

Agnieszka Rypina / agnieszka.rypina@tu.koszalin.pl
FINANSOWANIE BADAŃ: programy Fundusze Unijne, projekty krajowe (MNiSW, NCBR), międzynarodowe
tel. 94 34 78 611


Współpracuje z zespołami badawczymi w zakresie:
1) Przygotowania informacji o programach i konkursach na finansowanie projektów badawczych, wdrożeniowych i rozwojowych;
2) Współpraca z pracownikami Uczelni przy przygotowaniu inicjatyw projektowych, opiniowanie tych inicjatyw pod względem zgodności z ogłoszonymi programami operacyjnymi, poszukiwanie możliwości uzyskania finansowania projektów;
3) Szkolenia pracowników z zasad funkcjonowania programów krajowych i zagranicznych oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów;
4) Przygotowania formalnych wniosków o finansowanie projektów badawczych i wdrożeniowych we współpracy z merytorycznymi zespołami prowadzącymi badania;
5) Występowanie do właściwych merytorycznie jednostek o sporządzenie dokumentów lub dostarczenie informacji, opinii i analiz niezbędnych do przygotowania lub realizacji projektu;
6) Wsparcie w planowaniu budżetu projektu, weryfikowanie kwalifikowalności wydatków i zgodności wniosku z wymaganiami programowymi;
7) Przygotowanie na polecenie władz Uczelni wniosków o dofinansowanie projektów strategicznych dla Uczelni;
8) Zlecanie sporządzania określonych dokumentów projektowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów innym jednostkom organizacyjnym Uczelni lub podmiotom zewnętrznym;
9) Zarządzanie realizacją projektów wskazanych przez Prorektora ds. badań;
10) Monitorowania osiągania założonych wskaźników projektu w trakcie ich trwania i po zakończeniu;
11) Przygotowania sprawozdawczości i wniosków o płatność do instytucji wdrażających i monitorujących w zakresie realizacji i trwałości projektów;
12) Prowadzenia bazy danych projektów złożonych, realizowanych i zakończonych;
13) Współpraca z administracją w jednostkach organizacyjnych i centralną w przygotowaniu budżetu i weryfikowaniu kwalifikowalności wydatków;
14) Prowadzenie elektronicznej bazy projektów;


KONKURSY >> zobacz


PROJEKTY >> zobacz