ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
budynek A / pokój 619 


Karolina Ziobro
karolina.ziobro@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 620


Natalia Jackiewicz
natalia.jackiewicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 657


Biuro Rektora jest działem administracji Uczelni, podlega Rektorowi i jest kierowane przez kierownika Biura. Do zadań Biura Rektora należy w szczególności:

1) Obsługa administracyjna i kancelaryjna Rektora;

2) Obsługa administracyjna i kancelaryjna Rady Uczelni;

3) Opracowywanie projektów struktur i schematów organizacyjnych jednostek Uczelni, ich aktualizacja zgodnie z zarządzeniami Rektora i uchwałami Senatu;

4) Redagowane projektów statutu, zarządzeń, pism okólnych, regulaminów, instrukcji, jak również współudział w opracowywaniu oraz kontroli pod względem formalnoprawnym i merytorycznym dokumentów organizacyjnych, redagowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne;

5) Redagowanie sprawozdań Rektora, przygotowanie prezentacji w postaci elektronicznej lub tradycyjnej;

6) Kompletowanie, przechowywanie, przekazywanie i rozpowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych;

7) Przygotowanie materiałów na posiedzenia Senatu i spotkania organizowane przez Rektora, obsługa posiedzeń Senatu oraz spotkań organizowanych przez Rektora;

8) Kompletowanie i przygotowanie informacji z jednostek organizacyjnych na potrzeby Rektora lub sprawozdawczości zewnętrznej;

9) Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Uczelnię;

10) Obsługa systemów informatycznych w zakresie wprowadzania informacji przekazywanych przez Rektora do podmiotów zewnętrznych lub jednostek organizacyjnych Uczelni takich jak: POL-on, BIP, ePuap itp.;

11) Prowadzenie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej, aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie korespondencji z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie udostępniania informacji publicznej;

12) Planowanie, organizowanie i realizacja przedsięwzięć wynikających z wykonywania funkcji Rektora takich jak: inauguracje roku akademickiego, konferencje, nadawanie tytułów honorowych i odznaczeń oraz inne uroczystości ogólnouczelniane;

13) Przygotowanie planów i sprawozdań z zakresu kontroli zarządczej;

14) Obsługa systemów elektronicznych i informatycznych związanych z czynnościami zarządczymi Rektora.