Śniadeckich 2, budynek A, pokoje 525-526

dr Anna Berezka - zastępca Kwestora
anna.berezka@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 660

Sylwia Saporowska
sylwia.saporowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 614

Monika Śnieżko
monika.sniezko@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 634

Aleksandra Toczyłło
aleksandra.toczyllo@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 634

Marzena Jewdokimow
marzena.jewdokimow@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 633

Dominika Dąbrowska
dabrowska@tu.koszalin.pl  / tel. 94 34 78 632


Do zadań działu należą:

1) Przyjmowanie do realizacji wszelkich dokumentów obrotu finansowego i ich kontrola pod względem formalnym i rachunkowym;

2) Przyjmowanie i przygotowywanie dokumentacji, dotyczącej wpłat i wypłat bankowych, kasowych i dewizowych;

3) Prowadzenie, kontrola i analiza rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, studentami, doktorantami;

4) Sporządzanie poleceń przelewów (faktur i innych zobowiązań);

5) Sporządzanie raportów bankowych oraz analiza i uzgadnianie sald wyciągów bankowych;

6) Organizowanie i nadzorowanie gospodarki kasowej - kontrola i dekretowanie dokumentów kasowych;

7) Dokonywanie wszystkich wypłat stypendiów;

8) Sporządzanie raportów kasowych;

9) Sporządzanie wykazów potrąceń należności pracowniczych;

10) Współpraca z bankami w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych;

11) Pobieranie z banku walut obcych dla osób wyjeżdżających służbowo za granicę, dokonywanie wypłat i rozliczeń z pobranych walut;

12) Sporządzanie przelewów zagranicznych na podstawie właściwych dokumentów;

13) Rozliczanie zaliczek gotówkowych, pobranych przez osoby z różnych jednostek organizacyjnych;

14) Prowadzenie rejestru depozytów oraz księgi druków ścisłego zarachowania;

15) Prowadzenie analizy kont zobowiązań i należności; 

16) Sporządzanie deklaracji podatkowych;

17) Sporządzanie, na podstawie zleceń z jednostek organizacyjnych, faktur i rachunków zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi;

18) Księgowanie wszystkich kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, z podziałem na wszystkie jednostki organizacyjne i zadania realizowane w Uczelni;

19) Przyjmowanie, rozliczanie i dekretacja dokumentów;

20) Księgowanie dokumentów bankowych, kasowych, memoriałowych i pożyczek mieszkaniowych;

21) Księgowanie przychodów działalności dydaktycznej, badawczej oraz innych rodzajów działalności, księgowanie przychodów z operacji finansowych, działalności inwestycyjnej;

22) Przygotowywanie informacji w zakresie kosztów i przychodów na potrzeby Rektora, Kanclerza, Kwestora i jednostek organizacyjnej.

23) Ewidencja i rozliczanie projektów ze środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych przeznaczonych na działalność bieżącą Uczelni.