ul. Śniadeckich 2, budynek A, pokój 404-406

Ewa Ostaszewska (kierownik działu)
ewa.ostaszewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 652

Izabela Berendt-Kulik
izabela.berendt-kulik@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 653

Elżbieta Wilniewczyc
elzbieta.wilniewczyc@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 653

Katarzyna Zakrzewska
katarzyna.zakrzewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 540 / 94 34 78 653

Aleksandra Zakrzewska
aleksandra.zakrzewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 540 / 94 34 78 653

Dorota Ludwinowicz
dorota.ludwinowicz@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 651

Wioletta Pawlik
wioletta.pawlik@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 651


Zadania działu:

1) Przygotowywanie, na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych i decyzji rektora lub działającego na jego upoważnienie kanclerza, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami, awansowania i zmiany warunków pracy i płacy, powołania i odwołania z funkcji kierowniczych oraz zmiany dodatków z tego tytułu,

2) Przygotowywanie, na podstawie otrzymanych decyzji, wniosków o nagrody i kary udzielane pracownikom,

3) Ustalanie i realizowanie uprawnień do nagród jubileuszowych, różnego rodzaju dodatków, odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych, urlopów pracowniczych wynikających ze stosunku pracy,

4) Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników uczelni,

5) Wydawanie przysługujących pracownikom legitymacji i zaświadczeń, wynikających z zakresu spraw prowadzonych przez dział,

6) Prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną i bytową na rzecz pracowników uczelni, emerytów i rencistów oraz ich rodzin,

7) Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatkowania funduszu,

8) Ścisła współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni, w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy oraz działalności socjalno-bytowej pracowników, przewidzianych w ustawie o związkach zawodowych oraz kodeksie pracy,

9) Obsługa systemów informatycznych związanych z działalnością działu oraz obowiązkami sprawozdawczymi uczelni związanymi ze sprawami kadrowym.