MECHANIKA I BUDOWA MASZYN / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

4-letnie (8 semestrów)  (stacjonarne i  niestacjonarne) I stopnia inżynierskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę  z zakresu projektowania maszyn i urządzeń, infrastruktury przemysłowej i procesów produkcyjnych, nowych narzędzi wspomagających tworzenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, inżynierii jakości  i monitorowania oraz prognozowania procesów wytwarzania. Zakres programu studiów został  opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy przez kilkadziesiąt lat pozostaną aktywni zawodowo i którzy będą potrafili podejmować wiele ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, dysponując informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  • główny mechanik;

  • główny konstruktor;

  • główny technolog;

  • dyrektor ds. produkcji;

  • analityk procesów produkcyjnych;

  • specjalista ds.: przygotowania produkcji, rozwoju firmy, inwestycji i wdrożeń;

  • specjalista ds.: innowacji, oprogramowania, systemów ERP i CRM i kierowania nowymi projektami;

  • specjalista ds. jakości.

Specjalność: PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
Absolwent specjalności Projektowanie maszyn i urządzeń będzie posiadał wiedzę w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, zastosowań nowych narzędzi i technologii wspomagających pracę inżynierskie, procesów oraz optymalizacji konstrukcji. Ponadto będzie posiadał wiedzę o procesach technologicznych oraz umiejętność ich planowania z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych.

Absolwent tej specjalności poszerza swoje umiejętności o nowe narzędzia i technologie wspomagające pracę, zwłaszcza w zakresie zastosowań technologii informacyjnych, tworzenia aplikacji komputerowych, wykorzystywania nowych mediów informacyjnych, nowych metod przetwarzania informacji, rozwiązywania problemów w wielkich przestrzeniach decyzyjnych i wizualizacji projektów.

Specjalność: INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA
Absolwent specjalności Inżynieria procesów wytwarzania będzie posiadał szeroką wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania oraz zastosowań metod komputerowych w tym zakresie. Będzie posiadał umiejętność planowania procesów technologicznych, oceny ich jakości oraz krytycznej analizy stosowanych rozwiązań z tego zakresu z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych. Zdobyte umiejętności monitorowania procesów technologicznych oraz wiedza z zakresu inżynierii jakości będą przydatne dla oceny procesów przemysłowych. Po ukończeniu tej specjalności absolwent wykaże się: znajomością infrastruktury przemysłowej i procesów produkcji; umiejętnością prognozowania rozwoju i planowania przedsięwzięć innowacyjnych w przemyśle; umiejętnością planowania i oceny efektywności inwestycji przemysłowych oraz poprawnej analizy nowych projektów technicznych;  doświadczeniem w monitorowaniu procesów technologicznych oraz  wiedzą z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, przydatną dla oceny procesów przemysłowych.

Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI
Absolwent specjalności będzie posiadał szeroką wiedzę w zakresie inżynierii jakości, umiejętności nadzorowania całego cyklu tworzenia, wytwarzania i użytkowania produktów, maszyn i urządzeń technologicznych oraz wykorzystania nowych technologii informacyjnych w przemyśle. Ponadto będzie przygotowany do wdrażania nowych technologii w zakresie akwizycji danych, monitorowania procesów, przetwarzania i integracji danych oraz wspomagania systemów komunikacji. Po ukończeniu tej specjalności absolwent wykaże się: znajomością technik w dziedzinie inżynierii jakości; umiejętnością nadzorowania całego cyklu tworzenia, wytwarzania i użytkowania produktów, maszyn i urządzeń technologicznych; umiejętnością wykorzystywania  nowych zastosowań technologii informacyjnych w przemyśle; przygotowaniem do wdrażania nowych technologii w zakresie akwizycji danych, monitorowania procesów, przetwarzania i integracji danych oraz wspomagania systemów.

Specjalność: PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DLA BRANŻY MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ
Absolwent po ukończeniu tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, zastosowań nowych narzędzi i technologii wspomagających prace inżynierskie, procesów oraz optymalizacji konstrukcji ogólnie z doszczegółowieniem w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.


MECHANIKA I BUDOWA MASZYN / PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

1,5- roczne (3 semestry) (stacjonarne) II stopnia magisterskie

2- letnie (4 semestry) (niestacjonarne) II stopnia magisterskie

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn posiądzie szeroką wiedzę i umiejętności dzięki zapewnieniu równowagi między przekazywaniem wiedzy, a nauczaniem umiejętności i kształtowaniem cech kreatywności poprzez zwiększanie udziału zadań projektowych, innowacyjnych i samodzielności w pracach studenta, zwiększanie znaczenia jakości rozwiązania problemu i efektywności zastosowanych metod w stosunku do oceny pracochłonności zadań, zwiększanie udziału studentów w pracach badawczych i realizowanych projektach, kształcenie umiejętności sprawnego wykorzystywania zawansowanych technologii informatycznych i inżynierskich zastosowań systemów komputerowych, zwiększanie samodzielności studentów w kreowaniu tematów zadań i problemów do rozwiązania, zwiększanie zainteresowania studentów tworzeniem wynalazków i planów ich upowszechniania w postaci innowacji. Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo. Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą. Program ten charakteryzuje się takim nastawieniem dydaktycznym, aby w pracy i współdziałaniu nauczycieli oraz studentów, główną motywacją do pracy była nie kontrola, lecz wyzwalanie potencjału intelektualnego studentów.

Specjalność: EKSPLOATACJA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Specjalność ma budowę modułową i składa się z modułu konstrukcji i modułu eksploatacji. W Module konstrukcji przekazywane są treści kształcenia związane z optymalizacją układów konstrukcyjnych, niezawodnością systemów technicznych, metodą szybkiego prototypowania i z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. W Module eksploatacji przekazywane są treści kształcenia związane z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych, diagnostyką, materiałami eksploatacyjnymi i elektroniką samochodową.

Specjalność: ZINTEGROWANE SYSTEMY PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA
Specjalność ma budowę modułową i składa się z modułu konstrukcji i modułu technologii. W Module konstrukcji przekazywane są treści kształcenia związane z optymalizacją układów konstrukcyjnych, niezawodnością systemów technicznych, metodą szybkiego prototypowania i z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. W Module technologii przekazywane są treści kształcenia związane z metrologią powierzchni i warstwy wierzchniej, procesem kontroli jakości, innowacyjnymi technologiami wytwarzania, zaawansowanymi narzędziami i urządzeniami produkcyjnymi.

Specjalność: INNOWACYJNE METODY PROJEKTOWANIA
Specjalność ma budowę modułową i składa się z modułu konstrukcji i modułu zastosowań informatyki i wdrożeń. W Module konstrukcji przekazywane są treści kształcenia związane z optymalizacją układów konstrukcyjnych, niezawodnością systemów technicznych, metodą szybkiego prototypowania i z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. W Module zastosowań informatyki i wdrożeń przekazywane są treści kształcenia związane z algorytmizacją problemów i procesów decyzyjnych, podstawą projektowania innowacji, technikami prezentacji i wizualizacji projektów oraz z realizacja projektów innowacyjnych i wdrożeniowych.

Specjalność: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
Specjalność ma budowę modułową i składa się z modułu technologii i modułu zastosowań informatyki i wdrożeń. W Module technologii przekazywane są treści kształcenia związane z metrologią powierzchni i warstwy wierzchniej, procesem kontroli jakości, innowacyjnymi technologiami wytwarzania, zaawansowanymi narzędziami i urządzeniami produkcyjnymi. W Module zastosowań informatyki i wdrożeń przekazywane są treści kształcenia związane z algorytmizacją problemów i procesów decyzyjnych, podstawą projektowania innowacji, technikami prezentacji i wizualizacji projektów oraz z realizacja projektów innowacyjnych i wdrożeniowych.