ul. Śniadeckich 2, budynek G, pokój 101, 102

NADZÓR MERYTORYCZNY:
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK


Kierownik - Ewa Glijerska-Bałasz  
ul. Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-2
egbalasz@tu.koszalin.plewa.glijerska-balasz@tu.koszalin.pl
tel/fax: 94 34 86 537


Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-1

Starszy referent - Robert Szpak
robert.szpak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 553

Specjalista - Joanna Wieczyńska
joanna.wieczynska@tu.koszalin.pl
tel.94 34 86 553

Specjalista - Aleksandra Zając
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
aleksandra.zajac@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 552

Specjalista - Katarzyna Kaleta
katarzyna.kaleta@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 552

Starszy referent  - Ewa Rybczyńska
ewa.rybczynska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 570

Starszy referent  - Igor Walczak
igor.walczak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 570


Zakres działałności:

1. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, wynikającą z zawartych umów międzyrządowych w szczególności wymiany studentów i pracowników uczelni,
2. Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów uczelni w ramach programów międzynarodowych i indywidualnych,
3. Administracyjna obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów uczelni, prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi oraz rejestru wyjazdów,
4. Administracyjna obsługa opłat za udział pracowników i studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych, 
5. Administracyjna obsługa opłat za publikacje naukowe pracowników i studentów w międzynarodowych czasopismach,
6. Przygotowanie umów w zakresie współpracy międzynarodowej (dydaktyki/wymiany doświadczeń/szkoleń pracowników,
7. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi,
8. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami gości zagranicznych w ramach programów międzynarodowych oraz indywidualnych (obsługa administracyjna oraz pomoc w organizacji pobytu),
9. Prowadzenie rejestru przyjazdów gości zagranicznych,
10. Prowadzenie rejestru realizowanych przez Biuro Projektów Badawczych,
11. Obsługa programów wymiany międzynarodowej, w których uczestniczy Uczelnia (np. Erasmus+, Ceepus, NAWA),
12. Monitorowanie i udostępnianie pracownikom i studentom Uczelni informacji o możliwościach aplikowania i uczestnictwa w wymianach i stażach międzynarodowych,
13. Współpraca z Biurem Rekrutacji i Promocji w zakresie pozyskiwania studentów z zagranicy,
14. Monitorowanie ofert współpracy pochodzących z Uczelni zagranicznych dotyczących współpracy naukowej lub dydaktycznej,
15. Współpraca przy rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w Politechnice Koszalińskiej, rekrutacja studentów uczelni na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne,
16. Współpraca z Biurem Projektów Badawczych w zakresie realizacji projektów międzynarodowych,
17. Obsługa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie procesami w ramach współpracy międzynarodowej,
18. Zagadnienia dotyczące udziału uczelni w sieciach i stowarzyszeniach międzynarodowych,
19. Listy intencyjne, zaświadczenia niezbędne do realizacji umów i projektów międzynarodowych realizowanych przez uczelnię.

 

 

Załączniki

Nazwa
Akty prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostc...
ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiejz dnia 3 grudnia2020r. w sprawie„Instrukcji dotyczącej realizacji przyjazdów gości zagranicznych” w PolitechniceKoszalińskiej oraz określ...