ul. Śniadeckich 2, budynek G, pokój 101, 102

NADZÓR MERYTORYCZNY:
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK


Kierownik - Ewa Glijerska-Bałasz  
ul. Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-2
egbalasz@tu.koszalin.plewa.glijerska-balasz@tu.koszalin.pl
tel/fax: 94 34 86 537


Śniadeckich 2, budynek G, pokój 102-1
Starszy referent - Robert Szpak
robert.szpak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 553

Specjalista - Joanna Wieczyńska
joanna.wieczynska@tu.koszalin.pl
tel.94 34 86 553

Starszy referent - Aleksandra Zając
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
aleksandra.zajac@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 570

Starszy referent  - Katarzyna Kaleta
katarzyna.kaleta@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 570

Starszy referent  - Ewa Rybczyńska
ewa.rybczynska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86  553


Zakres działałności:

1. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, wynikającą z zawartych umów międzyrządowych w szczególności wymiany studentów i pracowników Uczelni;
2. Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów Uczelni w ramach programów międzynarodowych i indywidualnych;
3. Administracyjna obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Uczelni, prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi oraz rejestru wyjazdów;
4. Administracyjna obsługa opłat za udział pracowników i studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych;  
5. Administracyjna obsługa opłat za publikacje naukowe pracowników i studentów w międzynarodowych czasopismach;
6. Przygotowanie umów w zakresie współpracy międzynarodowej (dydaktyki/wymiany doświadczeń/szkoleń pracowników);
7. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Uczelnię z podmiotami zagranicznymi;
8. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami gości zagranicznych w ramach programów międzynarodowych oraz indywidualnych (obsługa administracyjna oraz pomoc w organizacji pobytu);
9. Prowadzenie rejestru przyjazdów gości zagranicznych;
10. Prowadzenie rejestru realizowanych przez Biuro projektów;
11. Obsługa programów wymiany międzynarodowej, w których uczestniczy Uczelnia (np. Erasmus+, Ceepus, NAWA);
12. Monitorowanie i udostępnianie pracownikom i studentom Uczelni informacji o możliwościach aplikowania i uczestnictwa w wymianach i stażach międzynarodowych;
13. Współpraca z Biurem Rekrutacji i Promocji w zakresie pozyskiwania studentów z zagranicy;
14. Monitorowanie ofert współpracy pochodzących z Uczelni zagranicznych dotyczących współpracy naukowej lub dydaktycznej;
15. Współpraca przy rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w Politechnice Koszalińskiej, rekrutacja studentów Uczelni na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne;
16. Współpraca z Biurem Projektów Badawczych w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
17. Obsługa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie procesami w ramach współpracy międzynarodowej;
18. Zagadnienia dotyczące udziału Uczelni w sieciach i stowarzyszeniach międzynarodowych;
19. Listy intencyjne, zaświadczenia niezbędne do realizacji umów i projektów międzynarodowych realizowanych przez Uczelnię; 

 

 

Załączniki

Nazwa
Akty prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostc...
ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiejz dnia 3 grudnia2020r. w sprawie„Instrukcji dotyczącej realizacji przyjazdów gości zagranicznych” w PolitechniceKoszalińskiej oraz określ...