Na czele uczelni stoi wybierany na maksymalnie dwie czteroletnie kadencje rektor. 

Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni

Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni, a w szczególności:

1. zarządza Uczelnią, działając na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Uczelni, dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów,

2. przewodniczy senatowi Uczelni, 

3. przygotowuje projekt statutu i jego zmian oraz projekt strategii Uczelni,

4. składa sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,

5. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, prowadzi politykę kadrową Uczelni,

6. określa kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej, określa zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich przez studentów w zakresie wypełniania przez nauczycieli obowiązków związanych z kształceniem,

7. rozpatruje odwołania od wyniku oceny okresowej pracowników,

8. powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni i je odwołuje,

9. zgłasza kandydatów do Rady Uczelni,

10. tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu,

11. tworzy szkoły doktorskie,

12. tworzy studia podyplomowe i inne formy kształcenia,

13. prowadzi gospodarkę finansową Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia,

14. wprowadza plan rzeczowo-finansowy Uczelni,

15. podejmuje decyzje o podziale subwencji, a w szczególności na finansowanie:

a) badań z podziałem na dyscypliny wiodące i pozostałe,

b) kształcenie, z podziałem na jednostki realizujące zadania dydaktyczne,

c) funkcjonowanie Uczelni, z podziałem na zadania bieżące i koszty inwestycji,

d) inne związane z funkcjonowaniem Uczelni,

16. dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnia wykonywanie przepisów obowiązujących w Uczelni,

17. dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni,

18. nadaje regulamin organizacyjny Uczelni, który określa:

a) strukturę organizacyjną Uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury,

b) organizację oraz zasady działania administracji Uczelni,

19. tworzy, przekształca, zmienia nazwę i znosi jednostki organizacyjne Uczelni, sprawuje nadzór nad ich działalnością,

20. sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, w tym wdraża i doskonali Jednolity System Zapewniania Jakości Kształcenia,

21. podejmuje decyzje w sprawach współpracy Uczelni z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą,

22. tworzy lub przystępuje za zgodą senatu do spółki kapitałowej, o której mowa w art. 149- 150 ustawy. 3. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Uczelni lub inne osoby do dokonywania określonych czynności prawnych, prowadzenia określonego rodzaju spraw, składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie.


Rektorowi bezpośrednio  podlegają: 

  • Biuro Rektora
  • Biuro Komunikacji Społecznej 
  • Biuro Radców Prawnych