Uchwała nr 45/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Wyborczej Uczelni.

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie:

pkt. 2.  Wyboru przewodniczącego KWU, zastępcy przewodniczącego KWU i sekretarza KWU

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni Politechniki Koszalińskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Wyborczej Uczelni

W kadencji 2016-2020 wybrano: 
Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Piskier
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Czesław Partacz
Sekretarz: mgr Magdalena Laskowska

Sekretariat Komisji Wyborczej Uczelni:
ul. Śniadeckich 2, pok. 622 budynek A
tel. 94 34 78 622


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających do Senatu Politechniki Koszalińskiej

Ogłoszenie o terminie wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Koszalińskiej

Uchwała nr 2/2018 Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu wyborów uzupełniających do organów kolegialnych Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Załącznik nr 1 Harmonogram wyborów uzupełniających organów kolegialnych Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 – 2020

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru przedstawicieli do Senatu Politechniki Koszalińskiej z grupy pracowników niebędących nauczycielami na kadencję 2016 - 2020


Regulamin wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych w Politechnice Koszalińskiej na kadencję 2016 – 2020.

Załącznik nr 1 Harmonogram wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 – 2020.

Załącznik nr 2 Liczba mandatów do Kolegium Elektorów przypadająca na poszczególne jednostki, grupy pracownicze oraz studentów i doktorantów na kadencję 2016 – 2020

Załącznik nr 3 Liczba mandatów do Senatu przypadająca na poszczególne jednostki, grupy pracownicze oraz studentów i doktorantów na kadencję 2016 – 2020

Uchwała nr 3/2016 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej Uczelni

Uchwała nr 4/2016 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów w Politechnice Koszalińskiej na kadencję 2016-2020

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następnych głosowań w wyborach przedstawicieli do organów kolegialnych i jednoosobowych w Politechnice Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie terminów i tur przeprowadzania wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni na kadencję 2016 - 2020

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020 

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 23 marca 2016 r. - Kolegium Elektorów Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020.

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru Prorektorów Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020

Uchwała Komisji Wyborczej Uczelni z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie terminów i tur przeprowadzenia wyborów do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020  


Ogłoszenie o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych (ewentualnie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego) przez kandydujących na funkcję dziekana/prodziekana uczelni publicznej, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. (wzór zał. Nr 1a) (wzór zał. Nr 2a

Uchwała Komsji Wyborczej Uczelni z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru przedstawicieli do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016 - 2020

Dziekani i Prodziekani Jednostek Podstawowych Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016-2020


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH
NA KADENCJĘ 2016 – 2020

Wybory do organów Uczelni

Wybory do Senatu Politechniki Koszalińskiej 
1.    Nauczyciele akademiccy z wydziałów i instytutu (posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz pozostali nauczyciele akademiccy) – zgłoszenia kandydatów do Wydziałowej/Instytutowej Komisji Wyborczej.
2.    Nauczyciele akademiccy SJO i SWFiS – zgłoszenia kandydatów do Komisji Wyborczej Uczelni.
3.    Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wybierani są na szczeblu Uczelni – zgłoszenia kandydatów do Komisji Wyborczej Uczelni.


Wybory do organów Wydziału/Instytutu

Wybory do Rady Wydziału/Instytutu – zgłoszenia do Wydziałowej/Instytutowej Komisji Wyborczej
1. Nauczyciele akademiccy (z wyjątkiem samodzielnych nauczycieli akademickich) – po jednej osobie z każdego kierunku studiów w wydziale/instytucie i studium doktoranckiego.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami – jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami w wydziale/instytucie.
3. Studenci i doktoranci – w liczbie stanowiącej 20 % składu rady wydziału/instytutu, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy.  


Studenci i doktoranci wybierani są przez swoje samorządy.