wydawnictwo.tu.koszalin.pl

Ewa Hońko
ewa.honko@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 254

Katarzyna Musiał
katarzyna.musial@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 467

Andrzej Nagórski
andrzej.nagorski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 252

dr inż. Janusz Dąbrowski
janusz.dabrowski@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 467
 


Do zadań wydawnictwa należą:

1) Opracowywanie zbiorczego planu wydawniczego i czuwanie nad jego realizacją od strony rzeczowej i finansowej,
2) Przygotowanie umów wydawniczych z autorami i prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
3) Sporządzanie umów o dzieło z recenzentami oraz wykonawcami prac dodatkowych,
4) Wystawianie rachunków za wykonane prace wydawnicze,
5) Redakcja techniczna i rewizja tekstu przed oddaniem do druku,
6) Przygotowanie częściowe składu komputerowego, łamanie tekstów przygotowanych komputerowo, sporządzanie matryc,
7) Współpraca z drukarniami w zakresie druku wydawnictw,
8) Prowadzenie magazynu wydawnictw i obowiązującej w tym zakresie dokumentacji dowodów obrotu magazynowego,
9) Kolportaż, umowy komisowe, realizacja zamówień zbiorowych i indywidualnych oraz sprzedaż własna, współpraca z punktami sprzedaży na terenie uczelni,
10) Rozprowadzanie egzemplarzy bezpłatnych według rozdzielnika,
11) Współpraca z kwesturą w zakresie dokonywania uzgodnień rozliczeń finansowych,
12) Prowadzenie kartotek kosztów publikacji poszczególnych wydziałów i innych jednostek naukowo-dydaktycznych oraz dokumentacji związanej z wydawaniem poszczególnych pozycji wydawniczych,
13) Sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań z działalności wydawniczej uczelni,
14) Udział w posiedzeniach rady wydawniczej i prowadzenie dokumentacji z tych posiedzeń,
15) Współpraca z biblioteką główną w zakresie wymiany krajowej i zagranicznej,
16) Obsługa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wydawnictwami.