Centrum Antykryzysowe
centrum.antykryzysowe@tu.koszalin.pl
Śniadeckich 2,
budynek A, pokój 521
budynek C, pokój nr 9

Dagmara Barczewska / pokój 521
dagmara.barczewska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 78 674


Do zadań Centrum Antykryzysowego należy:

1) Monitorowanie zagrożeń i przekazywanie władzom Uczelni informacji o rzeczywistych i potencjalnych zagrożeniach.

2) Utrzymywanie w sprawności użytkowej i organizacyjnej urządzeń komunikacji i zarządzania kryzysowego.

3) Monitorowanie stanu i uzupełnianie zapasów materiałów gromadzonych na potrzeby przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i zadania Uczelni z zakresu obronności.

4) Przygotowanie procedur i dokumentów normujących procedury stosowane na wypadek zagrożeń.

5) Prowadzenie symulacji zagrożeń i ćwiczeń w postępowaniu na wypadek ich wystąpienia.

6) Przygotowanie planów działania na wypadek zagrożeń, zasad wydzielania i obsługi zasobów do likwidacji skutków zagrożeń (transport, urządzenia, materiały).

7) Uzgadnianie procedur i sposobów współpracy ze służbami państwowymi (straż pożarna, policja, WOT, Sanepid itp.).

8) Obsługa systemu łączności i informatycznego będącego na wyposażeniu Centrum.