Autorka: Klaudia Jadczak, fotografia: Paweł Duszyński, WAiW PK

Studia praktyczne I stopnia (Licencjackie)

Absolwent posiada podstawową wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki i kultury, ergonomii, metodologii i podstaw projektowania zwłaszcza: ubioru, mebla, komunikacji wizualnej i produktu. Posiada umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wybranych zakresach projektowych posługując się technikami 2D i 3D z wykorzystaniem programów komputerowych, jak również tradycyjnych technik artystycznych. Komunikuje się używając fachowej terminologii, także w języku obcym na poziomie B2.

Kompetencje te są kształtowane w ramach zajęć praktycznych objętych programem studiów, w tym zajęć warsztatowych w zespole laboratoriów, zajęć plenerowych realizowanych po pierwszym roku studiów, a także podczas odbywania praktyk zawodowych na czwartym i szóstym semestrze studiów w przedsiębiorstwach i instytucjach posiadających pracownie projektowe lub współpracujących z projektantami wzornictwa i komunikacji wizualnej.

Kierunek prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych. Od drugiego roku program studiów różnicuje się na dwie specjalności, wzornictwo przemysłowe oraz komunikację wizualną.

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach / instytucjach o różnym profilu działalności, w szczególności:
- w biurach projektowych różnego typu zakładów przemysłowych,
- w pracowniach plastyczno-technicznych obsługujących instytucje kultury, m.in. teatry, muzea, domy kultury, galerie sztuki,
- w niezależnych zespołach projektowych, w charakterze asystenta projektanta.

Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na po­ziomie 7 ERK w Politechnice Koszalińskiej, jak również na kierunkach projektowych innych uczelni.


Studia praktyczne II stopnia (Magisterskie)

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę ogólną w zakresie projektowania form użytkowych (zwłaszcza: produkt, mebel, ubiór, biżuteria) oraz komunikacji wizualnej (zwłaszcza: branding, konstrukcja publikacji, komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej).

Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat historii kultury europejskiej, wybranych zagadnień teorii sztuki współczesnej, a także z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej na temat technik i technologii we wzornictwie.

Potrafi wykorzystywać tę wiedzę w praktyce, w formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych problemów projektowych, definiowaniu rozwiązań innowacyjnych, w ich klarownym prezentowaniu z zastosowaniem różnych technik warsztatowych – cyfrowych, tradycyjnych i artystycznych.

Posiada wiedzę i umiejętność budowania własnego wizerunku projektanta, marki własnej firmy i praktycznego kierunku rozwoju własnej działalności zawodowej. Potrafi kierować pracą zespołu, jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności projektowej / gospodarczej.

Kompetencje te są dodatkowo kształtowane podczas objętych programem studiów praktyk zawodowych – miesięczną praktyką w drugim semestrze studiów oraz dwumiesięczną w czwartym semestrze studiów.

Kierunek prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych.

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do prowadzenia:
- indywidualnej działalności projektowej / gospodarczej,
- kierowania zespołem projektowym,
- współpracy w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru z firmami / instytucjami o różnym profilu działalności.

Absolwenci szczególnie zainteresowani rynkowym aspektem sztuk projektowych zdolni są do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na kierunkach projektowych oraz związanych z zarządzaniem przez wzornictwo (design management), marketingiem czy promocją działań na pograniczu wzornictwa i sztuki.