ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin / budynek A

Teresa Mańkowska-Florczak / pokój 623
teresa.mankowska-florczak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 623

Ewa Zielezińska / pokój 748
ewa.zielezinska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 748

Katarzyna Murawska / pokój 748
katarzyna.murawska@tu.koszalin.pl
tel 94 3478 748 

Michał Płaczkiewicz / pokój 618
michal.placzkiewicz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 618


Do zakresu zadań zespołu biura należą:

1) Udział w redagowaniu aktów prawa wewnętrznego uczelni wydawanych przez senat i rektora na podstawie projektów przygotowanych przez jednostki organizacyjne uczelni,

2) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na potrzeby działalności uczelni,

3) Uzgadnianie pod względem formalnoprawnym rozstrzygnięć administracyjnych przygotowanych przez jednostki, w szczególności w zakresie dotyczącym studentów i doktorantów,

4) Przygotowanie projektów zawiadomień o popełnieniu przestępstwa kierowanych do organów ścigania,

5) Pomoc merytoryczna dla członków komisji dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego w zakresie działalności komisji i rzecznika,

6) Uczestniczenie w prowadzonych przez uczelnię rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

7) Występowanie w charakterze pełnomocnika uczelni w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

8) Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez kierownictwo uczelni,

9) Nadzór prawny nad egzekucją należności uczelni.