Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.Akceptuję
Printer Pdf

Dokumenty do pobrania

 

 

W sprawach związanych z uzyskaniem dostępu do platformy MS Teams studenci powinni kontaktować się z UCTI, pisząc na adres: ms365@s.tu.koszalin.pl.

 

UWAGA !

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 9/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych oraz wprowadzenia zmian w realizacji zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

wprowadza się do bezwzględnego przestrzegania, w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku, zasady funkcjonowania Biura Obsługi Studentów:

1. bieżące sprawy studentów załatwiane będą, bez kontaktu bezpośredniego, telefonicznie (w godzinach 1000-1300), bądź mailowo (w godzinach 730-1500) - dane teleadresowe umieszczone są na stronie internetowej Biura Obsługi Studentów,

2. skany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich można przesłać na adresy mailowe operatorów poszczególnych kierunków,

3. prace dyplomowe, podania lub inne dokumenty dotyczące spraw studenckich można składać również do urn podawczych BOS, stojących przy wejściu do uczelni w poszczególnych, właściwych dla kierunku studiów kampusach lub przesłać pocztą tradycyjną,

4. wnioski o stypendium socjalne, bądź dokumenty uzupełniające do złożonych wniosków, należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej BOS, stojącej przy wejściu do uczelni przy ul. Śniadeckich 2,

5. wnioski o stypendium Rektora należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej, stojącej przy wejściu do uczelni w poszczególnych, właściwych dla kierunku studiów kampusach,

6. uzyskanie dyplomów wraz z suplementami możliwe jedynie, na wniosek studenta, poprzez wysłanie za pomocą Poczty Polskiej (zgodnie z wytycznymi podanymi niżej w informacji dot. odbioru dyplomów).

W razie potrzeby studenci będą mogli skorzystać z koszulek na dokumenty, wyłożonych przy portierni, w celu zabezpieczenia wkładanych do urny podawczej pism, wniosków i podań.

 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

 

Biuro Obsługi Studentów informuje,

że legitymacje studenckie z hologramem oznaczonym datą 31.03.2020 r.
nadal są ważne.

 

Tym samym studenci będą mogli posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami, bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni, w celu odebrania nowych hologramów. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana.

 

Podstawa prawna: art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835)

 

 

Studenci, którzy zobligowani są do rozliczenia się z Uczelnią, proszeni są o dostarczenie do BOS legitymacji studenckiej oraz o ewentualne wcześniejsze uregulowanie zaległości z Biblioteką PK i Domem Studenckim. Potwierdzeniem rozliczenia się studenta z powyższymi jednostkami zajmuje się biuro.

 

 

Sprawy związane ze stypendiami prowadzone są w Biurze Obsługi Studentów ul. Śniadeckich 2 pokój 3B, tel. 94 34 78 662 i 663.

Deklarację płatności na raty należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów do dnia 05.02.2021 r.  Deklaracje można przesłać e-mailem na adres stypendia@tu.koszalin.pl, pocztą tradycyjną lub włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej, stojącej przy wejściu do uczelni przy ul. Śniadeckich 2.

Informujemy, że dokumenty dotyczące świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi) przyjmowane będą od dnia 1.10.2020 r. w trybie stacjonarnym w BOS ul. Śniadeckich 2 pokój 3B. Informacje dostępne są na stronie https://www.tu.koszalin.pl/kat/265.

 

Odbiór dyplomów

Ze względu na sytuację epidemiczną, Politechnika Koszalińska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami.
 
Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wniosek do pobrania w zakł. „Dokumenty do pobrania”). Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku  absolwent przekazuje do Biura Obsługi Studentów na adres mailowy: dyplomy@tu.koszalin.pl

 
Dokumenty wysyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 30,00 zł.
Kwotę należy wpłacić na konto nr: 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003, tytuł wpłaty 760020733

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

Dodatkowe informacje:  tel. 94 34-78-615 lub e-mail: dyplomy@tu.koszalin.pl


 

 

 

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW

wtorek-piątek                    10:00-13:00

piątek zjazdowy                12:00-16:00

sobota zjazdowa               10:00-13:00

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Śniadeckich 2

75-453 Koszalin

 

mgr Anna Kaszubska - kierownik 

pokój 3A, tel. 94 34 78 508, anna.kaszubska@tu.koszalin.pl

 

dr inż. Elżbieta Włodarczyk - starszy specjalista, zastępca kierownika

pokój 18A, tel. 94 34 78 615,elzbieta.wlodarczyk@tu.koszalin.pl

 

 

POMOC MATERIALNA I OPŁATY

 

mgr inż. Anna Burzyńska - specjalista

pokój 3B,  tel. 94 34 78 662, anna.burzynska@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Agnieszka Cioch - specjalista

pokój 3B, tel. 94 34 78 663, agnieszka.cioch@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Agnieszka Kuczyńska - specjalista

pokój 3B, tel. 94 34 78 663, agnieszka.kuczynska@tu.koszalin.pl

 

 

mgr Danuta Kurkus - specjalista

pokój 3B, tel. 94 34 78 662, danuta.kurkus@tu.koszalin.pl

 

 

 

OBSŁUGA STUDENTÓW

 

Lucyna Pieróg - specjalista

pokój 6A, tel. 94 34 78 704, lucyna.pierog@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Informatyka - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Elektronika i Telekomunikacja - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Małgorzata Siemieniuk - specjalista

pokój 6A, tel. 94 34 78 714, malgorzata.siemieniuk@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Informatyka - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Elektronika i Telekomunikacja - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

lic. Agnieszka Ostaszewska - specjalista

pokój 5A, tel. 94 34 78 736, agnieszka.ostaszewska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Budownictwo - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Geodezja i Kartografia - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Inżynieria Środowiska - I i II stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Magdalena Grzelak - specjalista

pokój 4A, tel. 94 34 78 531, magdalena.grzelak@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Budownictwo - I i II stopnia, studia niestacjonarne

- Geodezja i Kartografia - I i II stopnia, studia niestacjonarne

- Inżynieria Środowiska - I i II stopnia, studia niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW

 

mgr Wieslawa Mika - specjalista - wieslawa.mika@tu.koszalin.pl

mgr inż. Anna Paciocha - starszy specjalista - anna.paciocha@tu.koszalin.pl

pokój 18A, tel. 94 34 78 615

(współpraca w ramach obsługi studentów i absolwentów wszystkich kierunkach realizowanych na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

 

 

mgr Dorota Kaspruś-Dzwonek - specjalista

pokój 107A, tel. 94 34 78 329, dorota.kasprus-dzwonek@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Energetyka - I stopnia, studia stacjonarne, I i II stopnia studia niestacjonarne

- Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - I i II stopnia, studia stacjonarne, I stopnia, studia niestacjonarne

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

dr inż. Barbara Kościelnik - specjalista

pokój 107A, tel. 94 34 78 311, barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Transport - I stopnia, studia stacjonarne, i studia niestacjonarne

- Wzornictwo - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Architektura Wnętrz - I i II stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Kinga Owczarek - specjalista

pokój 107A, tel. 94 34 78 330, kinga.owczarek@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Mechanika i Budowa Maszyn - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Katarzyna Steigert - referent

pokój 107A, tel. 94 34 78 439, katarzyna.steigert@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Inżynieria Biomedyczna - I stopnia, studia stacjonarne

- Mechatronika - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

Biuro Obsługi Studentów

ul. Kwiatkowskiego 6e

75-343 Koszalin

 

mgr Jolanta Jabłońska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 108, jolanta.jablonska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - I stopnia, studia stacjonarne

- Europeistyka - I i II stopnia, studia stacjonarne

- Filologia Germańska - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Żaklina Kamińska - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 110, zaklina.kaminska@tu.koszalin.pl

kierunki

- Filologia Angielska - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Pedagogika - I stopnia, studia niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Elżbieta Sobieraj - specjalista

pokój 119A, tel. 94 34 39 105, elzbieta.sobieraj@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Pedagogika - I i II stopnia, studia stacjonarne oraz II stopnia, studia niestacjonarne

 

 

Elżbieta Mielewczyk - starszy referent

pokój 123A, tel. 94 34 39 124, elzbieta.mielewczyk@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Zarządzanie - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Turystyka i Rekreacja - I stopnia, studia stacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Ewa Sikorska - starszy specjalista

pokój 123A, tel. 94 34 39 104, ewa.sikorska@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Ekonomia - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Logistyka - I stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

mgr Bożena Szpura - specjalista

pokój 123A, tel. 94 34 39 155, bozena.szpura@tu.koszalin.pl

kierunki:

- Finanse i Rachunkowość - I i II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

(oraz pozostałe kierunki realizowane na Politechnice Koszalińskiej)

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 KOSZALIN
+48 94 347-85-00 +48 94 342-59-63
Pomoc Techniczna: webmaster@tu.koszalin.pl