Rada Wydziału
Opublikowano 20.07.2021 12:15

Rada Wydziału Mechanicznego do 31 września 2019 roku była organem kolegialnym Uczelni.
Od dnia 1 października 2019 roku  zgodnie z obowiązującym statutem Politechniki Koszalińskiej
§ 34 ust. 4 Ciałami doradczymi dziekana są Rada Naukowa Dyscypliny i Rada Wydziału. Dziekan kieruje pracami obu Rad.

W rozdziale 4 statutu Politechniki Koszalińskiej  określono skład  i zadania Rady Wydziału:

§ 38

  1. Radę Wydziału powołuje dziekan. W skład Rady Wydziału wchodzą wszyscy pracownicy wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele Samorządu Studentów.
  2. Do zadań Rady Wydziału należy:
  1. przygotowanie i rekomendowanie senatowi projektów uchwał w zakresie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego,
  2. współpraca z przedsiębiorcami w zakresie aktualizacji programów studiów zgodnie z potrzebami rynku,
  3. przygotowanie projektów uchwał w zakresie uruchomienia i zniesienia kierunków studiów prowadzonych przez Uczelnię,
  4. opiniowanie wniosków o zatrudnienie pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych.