Szkoła Doktorska
Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin / blok G

Dyrektor Szkoły
dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK
(pok. 106-5G)

Sekretariat
szkoladoktorska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 600

• dr inż. Wiesław Walkowiak (106-3G) – kierownik Sekretariatu
wieslaw.walkowiak@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 638

• Dominika Dąbrowska (106-7G)
dominika.dabrowska@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 600

• Paulina Florczak (107-1G)
paulina.florczak@tu.koszalin.pl / tel. 94 34 86 658

Umożliwia zdobycie kompetencji i umiejętności oraz uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dyscyplinach naukowych, opanowanie metodyki badań naukowych i przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Szkoła współpracuje z jednostkami naukowymi, w których następuje przygotowanie rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę do nadania stopnia doktora.

Kształcenie doktorantów odbywa się w dyscyplinach, w których Politechnika Koszalińska spełnia warunki określone w ustawie, czyli: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i transporcie, automatyce, elektronice i elektrotechnice. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 4 lata. Główne „kamienie milowe” cyklu kształcenia to:
- wyznaczenie promotora lub promotorów i ewentualnie promotora
pomocniczego (do 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia);
- zatwierdzenie indywidualnego planu badawczego i harmonogramu prac doktoranta (do 6 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia);
- ocena śródokresowa doktorantów (w trakcie trwania 4 semestru);
- przedłożenie gotowej rozprawy doktorskiej (na koniec 8 semestru).

Doktoranci mają prawo między innymi do:
- opieki naukowej promotora;
- ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej;
- ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim;
- korzystania z zasobów Politechniki Koszalińskiej;
- wyjazdów na staże i stypendia;
- urlopów wypoczynkowych w wymiarze do 8 tygodni w roku..

Ponadto, każdy z doktorantów przez cały czas kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie, które wynosi początkowo około 2.400 zł., a po ocenie okresowej będzie wynosić 3.650 zł.
Obecnie w Szkole Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej kształci się 14 doktorantów. Natomiast w ogłoszonej właśnie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 przewidziano aż 30 miejsc.

Szanowni Państwo! Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej. Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w ramach jednej z poniższych dyscyplin: automatyka, elektronika i ...
Plan zajęć sem. II letni - aktualizacja 23.03.2021 Plan zajęć sem. IV letni - aktualizacja 28.04.2021 Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej - Zmiana organizacji roku akad...
Ocena śródokresowa (dokumenty do pobrania): • zasady przeprowadzania oceny śródokresowej • prezentacja osiagnięć doktoranta • raport doktoranata z realizacji IPB - wersja.docx ; wersja.p...
Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej PK w roku akademickim 2020/2021 Zmiana harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w roku akademickim 2020/2021 Harmonogram ...