Inżynieria Środowiska to ważny, interdyscyplinarny kierunek studiów. Koncentruje się na rozwoju i wykorzystaniu technologii, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz poprawie jakości życia ludzi.

To studia, które dają szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Ukierunkowane głównie na rozwiązywanie problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem systemów i technologii z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności związanych z wykorzystaniem, przekształcaniem i ochroną zasobów środowiskowych. Dotyczy to najnowocześniejszych metod uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony atmosfery a także recyklingu, utylizacji i zagospodarowania odpadów.

Inżynieria Środowiska to kierunek, który obejmuje również zagadnienia związane z systemami, instalacjami i urządzeniami: cieplnymi, wentylacyjnymi, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową.

Studenci uczą się, jak opracować i wdrożyć strategie, technologie i rozwiązania techniczne w celu poprawy jakości życia.

Tworzymy kadrę przygotowaną do korzystania z nowoczesnego wyposażenia laboratoriów, urządzeń i przyrządów pomiarowych, systemów automatyki budynków oraz nowoczesnych narzędzi inżynierskich, m.in. komputerowego wspomagania projektowania i numerycznego przetwarzania danych.


Praca po studiach
Absolwenci Inżynierii Środowiska są bardzo poszukiwanymi pracownikami, ponieważ kwestie środowiskowe stają się coraz bardziej priorytetowe w dzisiejszym społeczeństwie. Dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom są w stanie ocenić potencjalne zagrożenia środowiskowe i zaproponować rozwiązania, które zminimalizują szkody dla środowiska, a także zaproponować rozwiązania techniczne, które będą optymalne zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska często wybierają własną działalność projektową i wykonawczą, a także pracują w różnych branżach, w tym w doradztwie środowiskowym, przemyśle, urzędach i instytucjach rządowych i samorządowych oraz jednostkach monitorujących stan środowiska, m.in. jako:

  • kadra kierownicza w firmach branżowych i przedsiębiorstwach komunalnych,

  • kierownik budowy, kierownik projektu, pracownik nadzoru autorskiego, doradca techniczny,

  • specjalista/inżynier w zakładach przemysłowych,

  • specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych,

  • własna działalność w projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji instalacji i systemów,

  • pracownik administracji w instytucjach i urzędach państwowych/samorządowych,

  • analityk w laboratoriach środowiskowych,

  • pracownik szkół wyższych/zawodowych, jednostek badawczych/naukowo-badawczych/rozwojowych.


Rekrutacja
Na kierunku Inżynieria Środowiska oferujemy studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Do wyboru na II stopieniu są dwie specjalności: Sieci i Instalacje Budowlane (SiIB) oraz Technologie Inżynierii Środowiska (TIŚ).

Nauka na studiach II stopnia stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry i prowadzona jest w profilu ogólnoakademickim. Studenci wyboru specjalności (Sieci i Instalacje Budowlane lub Technologie Inżynierii Środowiska) dokonują po pierwszym semestrze - zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera inżynierii środowiska.

Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest forma bezpośredniego kontaktu. Na studiach niestacjonarnych część zajęć (wykłady) może być realizowana w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci poniższych kierunków studiów I stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera: Inżynieria Środowiska, Sieci i Instalacje Budowlane, Budownictwo, Energetyka, Ochrona Klimatu oraz Ochrona Środowiska. Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci innych kierunków studiów I stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera. W ich przypadku przyjęcie na studia II stopnia będzie uzależnione od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, powołanej przez Dziekana WILSiG. Komisja Kwalifikacyjna może zaopiniować negatywnie kandydata lub wydać opinię pozytywną ze wskazaniem różnic programowych do realizacji przez kandydata na pierwszym roku studiów.


Jak wygląda program studiów
Program studiów na kierunku Inżynieria Środowiska obejmuje kursy dotyczące nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie sieci i instalacji budowlanych (woda, kanalizacja, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja). Omawiane są również innowacyjne technologie i procesy, stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową.

Obok przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności istotne znaczenie w procesie nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska ma kształtowanie świadomości oraz aktywnych i twórczych postaw inżynierów, wkraczających w swą ważną rolę społeczną, przyczyniającą się do rozwoju naszego regionu. Treści programowe w ramach kursów przedmiotowych, realizowanych na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i techniki w zakresie dotyczącym tematyki poszczególnych kursów oraz wymaganiami co do kwalifikacji absolwenta.

Treści programowe uwzględniają jednocześnie rezultaty prac badawczych pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.

Program studiów II stopnia - program studiów zawiera szczegółowy opis kierunku studiów (np.: cele kształcenia, sylwetkę absolwenta, harmonogram studiów).


Uprawnienia po ukończeniu studiów
Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może ubiegać się o uzyskanie państwowych uprawnień budowlanych: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.