Otwarcie konkursu MAESTRO 13 – nabór do 15 września 2021 r.


Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Wydruk wniosku z systemu OSF, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Biura Projektów Badawczych w 1 egzemplarzu, w celu weryfikacji i uzyskania podpisu Rektora. Przed złożeniem wniosku do Biura Projektów Badawczych niezbędne jest uzyskanie akceptacji Dziekana.

Termin składania wniosków w Biurze Projektów Badawczych upływa 7 września 2021 r.

Biblioteka Główna PK zapewnia pomoc przy opracowaniu planu zarządzania danymi, do Państwa dyspozycji jest również Biuro Projektów Badawczych, które zapewnia wsparcie w planowaniu budżetu projektu, weryfikacji kwalifikowalności wydatków i zgodności wniosku z wymaganiami konkursowymi.

Kontakt w ramach Biura Projektów: Magdalena Małecka, Izabela Juszkiewicz